may showing Possibility


may चा वाक्यातील उपयोग“may” showing Possibility

Possibility (पॉसिबिलिटि) म्हणजे शक्यता हा भाव व्यक्त करण्यासाठी may चा उपयोग केला जातो.

अशा वाक्याची रचना अर्थ न बदलता आणि may चा उपयोग न करता It is possible that (इट इज पॉसिबल् दॅट) अशी सुद्धा करता येते.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • आज पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
 • It may rain.
 • It is possible that it will rain.
Example 2
 • हे खरे असण्याची शक्यता आहे.
 • It may be true.
 • It is possible that it will be true.
Example 3
 • तो घरी असण्याची शक्यता आहे.
 • He may be at home.
 • It is possible that he will be at home.
Example 4
 • तिने काळजी घेतली तर ती बरी होण्याची शक्यता आहे.
 • She may recover if she is careful.
 • It is possible that she will recover if she is careful.

This article has been first posted on and last updated on by