may - Purpose


may चा वाक्यातील उपयोग - हेतू


जेव्हा आपण एखादी गोष्ट एखाद्या हेतूसाठी करतो, तेव्हा तो हेतू व्यक्त करण्यासाठी may या Modal Auxiliary Verb चा उपयोग केला जातो.

या वाक्याची रचना करताना that या Subordinating Conjunction (उभयान्वयी अव्यय) चा वापर केला जातो. त्यामुळे या वाक्याला Complex Sentence असे म्हटले जाते.

Ex. 1
  • We eat that we may live.

  • आम्ही खातो, ते जगण्याच्या हेतूने.

Ex. 2
  • He flatters that she may favour.

  • तो स्तुती करतो, ते तिची मर्जी संपादन करण्याच्या हेतूने.

Ex. 3
  • We take umbrellas that we may protect ourselves from rain.

  • आम्ही छत्र्या घेतो, ते पावसापासून आमचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने.

Ex. 4
  • Farmers expect good rain that they may get good crop from their fields.

  • शेतकरी चांगल्या पावसाची अपेक्षा करतात, ते शेतातून चांगले पीक मिळण्याच्या हेतूने.

This article has been posted on and last updated on by