may - Wish


may चा वाक्यातील उपयोग - सदिच्छा


पुढील वाक्यांच्या अर्थावरून असे लक्षात येईल की या वाक्यांत may वापरल्यामुळे त्यांमधून Wish (सदिच्छा) हा भाव व्यक्त होत आहे.

अशा वाक्याची रचना एखाद्या Verbal Question (प्रश्न) सारखी वाटते. प्रत्यक्षात ही रचना प्रश्नार्थक नसून सदिच्छा व्यक्त करण्यासाठी असलेली एक वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आहे.

म्हणून, ही रचना केल्यावर त्या वाक्याच्या शेवटी न विसरता उद्गारचिन्ह (Exclamation Mark) ! करण्याची पद्धत आहे.

या प्रत्येक वाक्यातील may या Modal Auxiliary Verb चा इंग्रजी अर्थ I wish असा आहे.

Ex. 1
 • May you live happily and long!

 • I wish you will live happily and long

 • तुम्ही अनेक वर्षे आनंदाने जगावे ही सदिच्छा.

Ex. 2
 • May you return safely!

 • I wish you will return safely.

 • तुम्ही सुखरूप परत यावे ही सदिच्छा.

Ex. 3
 • May my blessings go with you!

 • I wish my blessings will go with you.

 • माझे आशीर्वाद तुमच्या सोबत असावेत ही सदिच्छा.

Ex. 4
 • May success be with you!

 • I wish success will be with you.

 • यश तुमच्या सोबत असावे ही सदिच्छा.

This article has been posted on and last updated on by