must - Certainty, Inevitability


must चा वाक्यातील उपयोग - खात्री, अनिवार्यता


जेव्हा आपल्या मनात एखाद्या घटनेसंबंधी certainty (खात्री) असते किंवा एखादी घटना घडणे inevitable (अनिवार्य) असते, तेव्हा must या Modal Auxiliary Verb चा उपयोग करावा लागतो.

Ex. 1
  • Somebody must have told this to him.

  • कुणीतरी त्याला हे सांगितले असलेच पाहिजे.

या वाक्यात "कुणीतरी त्याला हे सांगितले" याबद्दल संपूर्ण खात्री आहे, आणि त्यामुळे ती व्यक्त करण्यासाठी must चा उपयोग केलेला आहे.

Ex. 2
  • Uncle must be feeling the pangs of old age.

  • काकांना वृद्धत्वाच्या वेदनांची जाणीव नक्कीच होत असेल.

वृद्धपणात वृद्धत्वाची जाणीव होणे हे अनिवार्य असते, आणि त्यामुळे ती व्यक्त करण्यासाठी must चा उपयोग केलेला आहे.

Ex. 3
  • He must be feeling very bad about the incident.

  • त्याला त्या घटनेचं वाईट नक्कीच वाटत असेल.

या वाक्यात "त्याला वाईट वाटत असेल" याबद्दल संपूर्ण खात्री आहे, आणि त्यामुळे ती व्यक्त करण्यासाठी must चा उपयोग केलेला आहे.

This article has been posted on and last updated on by