must - Determination


must चा वाक्यातील उपयोग - कर्तव्य


जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला निश्चयपूर्वक करायची असते, तेव्हा ती व्यक्त करण्यासाठी must या Modal Auxiliary Verb चा उपयोग करावा लागतो.

पुढील वाक्यांच्या अर्थावरून असे लक्षात येईल की या वाक्यांत must वापरल्यामुळे त्यांमधून Determination (निश्चय) हा भाव व्यक्त होत आहे.

Ex. 1
  • I must have my way in this matter.

  • मी याबाबतीत माझ्या मनासारखे केलेच पाहिजे.

एखाद्या बाबतीत निश्चय असल्याशिवाय आपल्याला कधीही मनासारखे करता येत नाही. वरील वाक्यातून निश्चय हा भाव व्यक्त होतो.

Ex. 2
  • must study hard to pass the exam this year.

  • मी यावर्षी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी खूप अभ्यास केलाच पाहिजे.

अभ्यास करण्याचा निश्चय केल्याशिवाय अभ्यास होत नाही आणि त्याशिवाय परीक्षेत उत्तीर्णसुद्धा होता येत नाही. वरील वाक्यातून निश्चय हा भाव व्यक्त होतो.

Ex. 3
  • must finish this work before I go home.

  • मी घरी जाण्यापूर्वी हे काम संपवलंच पाहिजे.

काम संपवून घरी जाण्याचा निश्चय वरील वाक्यातून व्यक्त होत आहे.

This article has been posted on and last updated on by