must - Duty


must चा वाक्यातील उपयोग - कर्तव्य


पुढील वाक्यांच्या अर्थावरून असे लक्षात येईल की या वाक्यांत must वापरल्यामुळे त्यांमधून Duty (कर्तव्य) हा भाव व्यक्त होत आहे.

Ex. 1
  • A judge must be upright.

  • न्यायाधीशाने प्रामाणिक असलेच पाहिजे.

प्रामाणिक असणे हे न्यायाधीशाचे कर्तव्य आहे, प्रामाणिक असल्याशिवाय योग्य तो न्याय होऊ शकत नाही. वरील वाक्यातून कर्तव्य हा भाव व्यक्त होतो.

Ex. 2
  • A teacher must be ideal in his profession.

  • शिक्षकाने आपल्या व्यवसायात आदर्श असलेच पाहिजे.

आदर्श असणे हे शिक्षकाचे कर्तव्य आहे, आदर्श शिक्षक विद्यार्थ्यांसमोर एक उत्तम उदाहरण ठेवू शकतो. वरील वाक्यातून कर्तव्य हा भाव व्यक्त होतो.

Ex. 3
  • A doctor must realize the sanctity of his profession.

  • डॉक्टरने आपल्या व्यवसायातील पावित्र्य ओळखायलाच पाहिजे.

आपल्या व्यवसायातील पावित्र्य ओळखून काम करणे हे डॉक्टरचे कर्तव्यच आहे. वरील वाक्यातून कर्तव्य हा भाव व्यक्त होतो.

This article has been posted on and last updated on by