must - Necessity, Obligation


must चा वाक्यातील उपयोग - गरज, बंधन


पुढील वाक्यांच्या अर्थावरून असे लक्षात येईल की या वाक्यांत must वापरल्यामुळे त्यांमधून Necessity (गरज) / Obligation (बंधन, कर्तव्य) हे भाव व्यक्त होत आहेत.

Ex. 1
  • We must obey the law.

  • आपण कायद्याचे पालन केलेच पाहिजे.

कायद्याचे पालन ही एक सामाजिक गरज आहे. तसेच समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याचे बंधन असते.

Ex. 2
  • One must work or starve.

  • एखाद्याने काम केलेच पाहिजे नाहीतर उपाशी राहिले पाहिजे.

या वाक्यातूनसुद्धा गरज आणि बंधन अशा दोन्हीही भाव व्यक्त होतात. प्रत्येकाला उपजीविका करण्यासाठी काम करणे गरजेचे असते किंवा बंधनकारक असते. काम न केल्यास उपजीविका होणार नाही आणि उपासमार घडेल, हे या वाक्यातून सूचित होते.

Ex. 3
  • Students must maintain silence in the library.

  • विद्यार्थ्यांनी वाचनालयात शांतता राखलीच पाहिजे.

या वाक्यातून बंधन हा भाव व्यक्त होतो. वाचनालयामध्ये बसण्यासाठी विद्यार्थांनी शांत राहणे हे त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे.

This article has been posted on and last updated on by