ought


ought चा वाक्यातील उपयोगought (ऑट) या Modal Auxiliary Verb चा उपयोग must सारखाच अर्थ व्यक्त करण्यासाठी केला जातो.

मात्र, must आणि ought यांच्या उपयोगाबाबत वाक्याच्या अर्थानुसार थोडासा फरक आहे.

ought चा संबंध नैतिकतेशी जोडलेला असून त्याचा उपयोग Duty (नैतिक कर्तव्य) / Obligation (कायद्याने किंवा धर्माने घालून दिलेले नैतिक बंधन) हे भाव व्यक्त करण्यासाठी केला जातो.

Ought to ची रचना

ought या Modal Auxiliary Verb ला जोडून नेहमी Infinitive वापरावे लागते. त्यामुळे, या रचनेला ought to ची रचना असेही म्हणतात.

Negative Sense (नकारार्थी)

ought to चे Negative Sense म्हणजे नकारार्थी स्वरूप ought not to असे असते, हे लक्षात ठेवावे.

Ex. 1
 • Children ought to obey their parents.

 • मुलांनी आईवडिलांची आज्ञा पाळायला हवी.

 • आईवडिलांची आज्ञा पाळणे हे मुलांचे नैतिक कर्तव्य आहे.

Ex. 2
 • We ought to pray to God every day.

 • आपण रोज देवाजवळ प्रार्थना करायला हवी.

 • देवाजवळ रोज प्रार्थना करणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे.

Ex. 3
 • We ought to respect our parents.

 • आपण आपल्या आईवडिलांचा आदर करायला हवा.

 • आपल्या आईवडिलांचा आदर करणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.

Ex. 4
 • We ought to help a blind man cross the road.

 • आपण एखाद्या आंधळ्या व्यक्तीला रस्ता ओलांडण्यासाठी मदत करायला हवी.

 • एखाद्या आंधळ्या व्यक्तीला रस्ता ओलांडण्यासाठी मदत करणे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.

Ex. 5
 • You ought to obey the traffic rules while driving your car.

 • गाडी चालवताना तुम्ही रहदारीच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे.

 • गाडी चालवताना तुम्ही रहदारीच्या नियमांचे पालन करून कायद्याचे बंधन पाळायला हवे.

This article has been first posted on and last updated on by