Participial Preposition


धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय


नियम १

To च्या Verb ला शेवटी ing प्रत्यय लावून जो नवीन शब्द तयार होतो, त्याचा उपयोग जेव्हा एखाद्या Noun विषयी अधिक माहिती देण्यासाठी केलेला असतो, तेव्हा त्या शब्दाला Present Participle असे म्हणतात.

नियम २

मात्र, जेव्हा Present Participle कोणत्याही Noun बद्दल अधिक माहिती देत नाही, तर ते वाक्यात Independently (स्वतंत्रपणे) वापरलेले असते, तेव्हा त्याला Participial Preposition (धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय) असे म्हणतात.

नियम ३

वाक्यात वापरताना एकतर वाक्याची सुरूवात Participial Preposition ने केली जाते किंवा ते वाक्याच्या शेवटी वापरले जाते.

नियम ४

एखादा अपवाद वगळता Participial Preposition सामान्यतः To च्या Verb पासून तयार झालेले असते.

त्यामुळे जर हे To चे Verb Transitive (सकर्मक) असेल तर त्याला स्वतःचे Object आणि Extension असू शकते.

यांमध्ये पुढील Participial Prepositions चा समावेश होतो.

क्र. १

barring (बारींग)

= शिवाय, खेरीज, न घडता

For example (उदाहरणार्थ):
 • Barring any sudden incident, this ceremony will be completed.
 • काही अकल्पित घटना न घडता हा समारंभ पूर्ण होईल.
 • Barring any accident, the mail will arrive tomorrow.
 • काही अपघात घडल्याशिवाय उद्या टपाल पोहोचेल.
क्र. २

concerning (कन्सर्निंग)

= विषयी, संबंधी

For example (उदाहरणार्थ):
 • Concerning yesterday's fire, there are many rumours in the market.
 • कालच्या आगीसंबंधी बाजारात खूप अफवा पसरल्या आहेत.
 • Concerning the results in the SSC examination, he is doubtful about his success.
 • शालांत परीक्षेतील त्याच्या निकालाविषयी तो साशंक आहे.
क्र. ३

considering (कन्सीडरिंग)

= विचारात घेता

For example (उदाहरणार्थ):
 • Considering his marks in every examination, he will not succeed in the final examination.
 • प्रत्येक परीक्षेतील त्याचे गुण विचारात घेता तो वार्षिक परीक्षेत यशस्वी होणार नाही.
 • Considering the quality of the product, its price is not high.
 • या वस्तूचा दर्जा विचारात घेता त्याची किंमत फार नाहीये.
क्र. ४

during (ड्यूरिंग)

= ...च्या वेळी, ...च्या काळात

For example (उदाहरणार्थ):
 • During the imprisonment in the Agra Fort, Shivaji did not lose his courage.
 • आग्र्याच्या किल्ल्यातील बंदिवसाच्या काळात शिवाजीराजांनी धैर्य सोडले नव्हते.
 • During India's freedom struggle, many freedom fighters sacrificed their lives.
 • भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या जीवनाचा त्याग केला.
क्र. ५

notwithstanding (नॉटविथस्टँडींग)

= करूनसुद्धा, असूनसुद्धा

For example (उदाहरणार्थ):
 • Notwithstanding his being rich, he is very humble.
 • श्रीमंत असूनसुद्धा तो अत्यंत विनयशील आहे.
 • Notwithstanding their having deadly weapons, they could not vanquish their enemies.
 • त्यांच्याकडे अत्यंत प्राणघातक शस्त्रास्त्रे असूनसुद्धा ते त्यांच्या शत्रूचा पराभव करू शकले नाहीत.
क्र. ६

pending (पेंडिंग)

= पर्यंत

For example (उदाहरणार्थ):
 • Pending the further orders, Mr Desai will work as the headmaster.
 • पुढील आज्ञापत्र येईपर्यंत श्रीयुत देसाई शिक्षकप्रमुख म्हणून काम करतील.
 • Our regiment will not move forward pending the orders of the superiors.
 • वरिष्ठांकडून पुढील सूचना मिळेपर्यंत आमची सैन्याची तुकडी पुढे सरकणार नाही.
क्र. ७

regarding (रिगार्डींग)

= संबंधी, विषयी

For example (उदाहरणार्थ):
 • Almost all the political parties have accepted the government scheme regarding new reforms.
 • नव्या सुधारणांसंबंधीची सरकारी योजना बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांनी स्वीकारली आहे.
 • I don't know much regarding his financial status.
 • मला त्याच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी जास्त माहिती नाही आहे.

This article has been posted on and last updated on by