To use "be"


be चा वाक्यातील उपयोग


नियम १

be या क्रियापदाला त्याच्या वाक्यातील उपयोगानुसार To be चे Verb किंवा Primary Auxiliary Verb यांपैकी एक संज्ञा दिली जाते.

नियम २

be हे क्रियापद जेव्हा वाक्यातील Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करते, तेव्हा त्याला Primary Auxiliary Verb असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये be चा उपयोग Primary Auxiliary Verb म्हणून केलेला असतो, तेव्हा सामान्यतः ते वाक्य Continuous Series / Perfect Series / Perfect Continuous Series यांपैकी एका Tense चे असते किंवा Passive Voice (कर्मणी प्रयोग) चे असते.

यांमध्ये be या क्रियापदाच्या पुढील स्वरूपांचा समावेश होतो.

Type
(प्रकार)
Form of be
(be चे स्वरूप)
Where to use
(कुठे वापरावे)
Present Tense
(वर्तमानकाळ)
am,
is,
are
Present Continuous Tense
(चालू वर्तमानकाळ)
Past Tense
(भूतकाळ)
was,
were
Past Continuous Tense
(चालू भूतकाळ)
Past Participle
(भूतकालवाचक धातुसाधित)
been

Present Perfect Continuous Tense
(चालू पूर्ण वर्तमानकाळ)

Past Perfect Continuous Tense
(चालू पूर्ण भूतकाळ)

Present Participle
(वर्तमानकालवाचक धातुसाधित)
being Passive Voice
(कर्मणी प्रयोग)
Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • He is helping me in my studies.

  • तो मला माझ्या अभ्यासात मदत करत आहे.

वरील वाक्य Present Continuous Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये is हे Present Tense (वर्तमानकाळ) चे क्रियापद वापरलेले आहे.

त्याचा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते write (लिहिणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Ex. 2
  • Ramesh was reading a newspaper in the library.

  • रमेश वाचनालयात वर्तमानपत्र वाचत होता.

वरील वाक्य Past Continuous Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये was हे Past Tense (भूतकाळ) चे क्रियापद वापरलेले आहे.

त्याचा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते read (वाचन करणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Ex. 3
  • It has been raining heavily for the last seven days.

  • गेले सात दिवस मुसळधार पाऊस पडत आहे.

वरील वाक्य Present Perfect Continuous Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये has सोबत been हे Past Participle वापरलेले आहे.

been चा वाक्यातील उपयोग नेहमी have / has / had यांपैकी एका Auxiliary Verb सोबत केला जातो.

Ex. 4
  • The snake is being killed by the gardener.

  • माळ्याकडून साप मारला जात आहे.

वरील वाक्य Passive Voice म्हणजेच कर्मणी प्रयोगाचे आहे.

या वाक्यामध्ये is सोबत being हे Present Participle वापरलेले आहे.

being चा उपयोग Passive Voice (कर्मणी प्रयोग) मधील चालू काळ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

This article has been posted on and last updated on by