To use "have"


have चा वाक्यातील उपयोग


नियम १

have या क्रियापदाला त्याच्या वाक्यातील उपयोगानुसार To have चे Verb किंवा Primary Auxiliary Verb यांपैकी एक संज्ञा दिली जाते.

नियम २

have हे क्रियापद जेव्हा वाक्यातील Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करते, तेव्हा त्याला Primary Auxiliary Verb असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये have चा उपयोग Primary Auxiliary Verb म्हणून केलेला असतो, तेव्हा सामान्यतः ते वाक्य Perfect Series / Perfect Continuous Series यांपैकी एका Tense चे असते.

नियम ४

Perfect Series मध्ये have ला जोडून एखाद्या Main Verb चे तिसरे रूप म्हणजेच Past Participle वापरले जाते.

Perfect Continuous Series मध्ये मात्र have ला जोडून नेहमी been हेच Past Participle वापरले जाते.

यांमध्ये have या क्रियापदाच्या पुढील स्वरूपांचा समावेश होतो.

Type
(प्रकार)
Form of have
(have चे स्वरूप)
Where to use
(कुठे वापरावे)
Present Tense
(वर्तमानकाळ)
have,
has

Present Perfect Tense
(पूर्ण वर्तमानकाळ)

Present Perfect Continuous Tense
(चालू पूर्ण वर्तमानकाळ)

Past Tense
(भूतकाळ)
had

Past Perfect Tense
(पूर्ण भूतकाळ)

Past Perfect Continuous Tense
(चालू पूर्ण भूतकाळ)

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • He has seen the new movie.

  • त्याने नवीन चित्रपट पाहिला आहे.

वरील वाक्य Present Perfect Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये has हे Present Tense (वर्तमानकाळ) चे क्रियापद वापरलेले आहे.

त्याचा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते see (पाहणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

 

Ex. 2
  • Birds have been migrating from India to warmer countries since the last week of May.

  • मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पक्षी भारतातून दुसऱ्या उबदार देशांकडे स्थलांतर करीत आहेत.

वरील वाक्य Present Perfect Continuous Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये have हे Present Tense (वर्तमानकाळ) चे क्रियापद वापरलेले आहे.

त्याचा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून त्याला जोडून been हे Past Participle वापरले आहे.

Ex. 3
  • I had broken a flowerpot two days ago.

  • दोन दिवसांपूर्वी मी एक फुलदाणी फोडली होती.

वरील वाक्य Past Perfect Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये had हे Past Tense (भूतकाळ) चे क्रियापद वापरलेले आहे.

त्याचा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते break (फोडणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

 

Ex. 4
  • Farmers had been working in the field since morning.

  • शेतकरी सकाळपासून शेतात काम करत होते.

वरील वाक्य Past Perfect Continuous Tense चे आहे.

या वाक्यामध्ये had हे Past Tense (भूतकाळ) चे क्रियापद वापरलेले आहे.

त्याचा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून त्याला जोडून been हे Past Participle वापरले आहे.

This article has been posted on and last updated on by