To have चे Verb - Future Tense


भविष्यकालवाचक स्वामित्वदर्शक क्रियापद


shall have आणि will have ही स्वामित्वदर्शक to have ची Verbs नेहमी Future Tense म्हणजे भविष्यकाळाची समजली जातात.

वाक्याचा Subject (कर्ता) हा Nominative Case च्या Pronoun किंवा Noun च्या स्वरूपात असतो.

Subject चे Person (पुरूष) लक्षात घेऊन योग्य ते To have चे Verb वापरावे लागते.

Subject च्या Number (वचन) चा त्याच्यावर काहीही परिणाम होत नाही.

Person
(पुरुष)
Singular
(एकवचन)
Plural
(अनेकवचन)
First Person (प्रथम पुरुष) I shall have We shall have
Second Person (द्वितीय पुरुष) You (तू) will have You (तुम्ही) will have
Third Person (तृतीय पुरुष)

He will have


She will have


It will have


Singular Number Noun + will have

They will have


Plural Number Noun + will have

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • I shall have a new car in the next month.

  • माझ्याकडे पुढील महिन्यात नवीन मोटारगाडी असेल.

Ex. 2
  • Ramesh will have a new dog tomorrow.

  • उद्या रमेशकडे नवीन कुत्रा असेल.

Ex. 3
  • They will have a holiday on Saturday.

  • त्यांना शनिवारी सुट्टी असेल.

Ex. 4
  • She will have new dresses for Diwali.

  • तिच्याकडे दिवाळीसाठी नवीन कपडे असतील.

Ex. 5
  • The party will have the majority in this election.

  • या मतदानामध्ये त्या पक्षाकडे बहुमत असेल.

This article has been posted on and last updated on by