Types of Sentences


वाक्याचे प्रकार


शब्दांच्या अर्थपूर्ण रचनेला Sentence (सेन्टेन्स) म्हणजेच वाक्य असे म्हणतात.

वाक्यातील शब्दांची मांडणी सुसंगत प्रकारे केल्यास त्या वाक्यातून योग्य तो अर्थ बाहेर पडतो आणि शब्दांच्या अशा अर्थपूर्ण रचनेतून आपल्याला काय म्हणावयाचे आहे, हे दुसऱ्यालादेखील अगदी सहजपणे कळते.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये वाक्याचे त्याच्या अर्थावरून आणि त्याच्या रचनेनुसार पुढीलप्रमाणे प्रकार पडतात.

अर्थावरून पडणारे वाक्याचे प्रकार

इंग्रजी व्याकरणात अर्थावरून वाक्याचे एकूण चार प्रकार पडतात.

१. Assertive Sentence (विधानात्मक वाक्य)

या वाक्यात केवळ एखादे विधान (statement) केलेले असते.

२. Interrogative Sentence (प्रश्नार्थक वाक्य)

या वाक्यात एखादा प्रश्न (question) विचारलेला असतो.

३. Imperative Sentence (आज्ञार्थक वाक्य)

या वाक्यात एखादी आज्ञा (order) अथवा विनंती (request) केलेली असते.

४. Exclamatory Sentence (उद्गारवाचक वाक्य)

या वाक्यात एखादी उत्कट भावना (strong feeling) व्यक्त केलेली असते.

रचनेनुसार पडणारे वाक्याचे प्रकार

इंग्रजी व्याकरणात रचनेनुसार वाक्याचे एकूण तीन प्रकार पडतात.

१. Simple Sentence (साधे वाक्य)

साधे वाक्य हा वाक्याचा मूळ प्रकार आहे. या वाक्यात एक Subject आणि एक Verb असते.

२. Compound Sentence (संयुक्त वाक्य)

Compound Sentence हे दोन किंवा अधिक Simple Sentence ना Conjunction ने एकत्र जोडून बनवलेले असते.

३. Complex Sentence (मिश्र वाक्य)

मिश्र वाक्य दोन वाक्यांना जोडून बनते. या वाक्यामध्ये मुख्यवाक्य आणि गौणवाक्य असे दोन भाग असतात.

This article has been posted on and last updated on by