Future Continuous Tense


चालू भविष्यकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया भविष्यकाळात केव्हा तरी निश्चित घडत असेल असे आपल्याला खात्रीपूर्वक वाटते, तेव्हा अशी होणारी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Future Continuous Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून will be / shall be यांपैकी Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Future Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी असेन / असू / असशील / असाल / असेल / असतील यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर "त" च्या बाराखडीतले भेटत, खात, वाचत, लिहित अशा उच्चाराचे "वर्तमानकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Future Continuous Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Simple Present Sentence
Examples (उदाहरणार्थ)
 • तो आपला व्यवसाय चालवित असेल.
 • He will be running his business.
 • तुम्ही वर्गात नवीन विषय शिकत असाल.
 • You will be learning a new subject in the class.
 • मी तुझी विमानतळावर वाट बघत असेन.
 • I will be waiting for you at the airport.
 • मा‍झ्या मित्रासाठी मी नदी पलीकडे उभा असेन.
 • I will be standing across the river for my friend.
 • उद्या आम्ही गोव्यामध्ये फिरत असू.
 • Tomorrow, we will be roaming around in Goa.
 • ती रविवारी घर स्वच्छ करत असेल.
 • She will be cleaning the house on Sunday.

This article has been posted on and last updated on by