Past Continuous Tense


चालू भूतकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया भूतकाळात सतत परंतु अल्पकाळ चालू असते, तेव्हा अशी होणारी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Past Continuous Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून was / were यांपैकी Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Past Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी होतो / होता / होती / होतास / होतीस / होतात / होत्या यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर "त" च्या बाराखडीतले भेटत, खात, वाचत, लिहित अशा उच्चाराचे "वर्तमानकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Past Continuous Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Simple Present Sentence
Examples (उदाहरणार्थ)
 • मी शाळेकडे वेगाने धावत होतो.
 • I was running fast to the school.
 • आम्ही विहिरीतून पाणी काढत होतो.
 • We were drawing water from the well.
 • ते रानात इकडेतिकडे भटकत होते.
 • They were wandering here and there in the forest.
 • ती मला हसत होती.
 • She was laughing at me.
 • रमेश वाचनालयात वर्तमानपत्र वाचत होता.
 • Ramesh was reading a newspaper in the library.
 • लीना पेन्सीलने कागदावर चित्र काढत होती.
 • Leena was drawing a picture on a sheet of paper with pencil.
 • आपला जीव वाचवण्यासाठी हरणे वाघापासून दूर पळत होती.
 • The deer were running away from the tiger to save their lives.
 • एक फळवाला रस्त्याच्या कडेला द्राक्षे विकत होता.
 • A fruit vendor was selling grapes along the roadside.
 • आमची मांजर छपरावर उन्हात शेकत बसली होती.
 • Our cat was basking in the sun on the roof of the house.

This article has been posted on and last updated on by