Present Continuous Tense


चालू वर्तमानकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया सतत परंतु अल्पकाळ चालू असते, तेव्हा अशी होणारी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Present Continuous Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून am / is / are यांपैकी Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Present Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी आहे / आहोत / आहात / आहेत / आहेस यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर "त" च्या बाराखडीतले भेटत, खात, वाचत, लिहित अशा उच्चाराचे "वर्तमानकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Present Continuous Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Present Continuous Tense
Examples (उदाहरणार्थ)
 • आम्ही भूक भागवण्यासाठी सफरचंद आणि केळी खात आहोत.
 • We are eating apples and bananas to satisfy hunger.
 • तो मला माझ्या अभ्यासात मदत करत आहे.
 • He is helping me in my studies.
 • ती मुलांना एक परीकथा सांगत आहे.
 • She is telling a fairy-tale to the children.
 • ती फाटलेला रुमाल शिवत आहे.
 • She is stitching a torn handkerchief.
 • मीना झाडाखाली मैत्रिणींसोबत खेळत आहे.
 • Meena is playing under the tree along with her friends.
 • तो नवीन पुस्तक वाचत आहे.
 • He is reading a new book.
 • सर्व मुलं आणि मुली उद्यानात जात आहेत.
 • All the boys and girls are going to the park.

This article has been posted on and last updated on by