Past Perfect Continuous Tense


चालू पूर्ण भूतकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया भूतकाळात सतत परंतु दीर्घकाळ चालू राहिलेली असते, तेव्हा अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Past Perfect Continuous Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून had been हे Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Past Perfect Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी होतो / होता / होती / होतास / होतीस / होतात / होत्या यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर "त" च्या बाराखडीतले भेटत, खात, वाचत, लिहित अशा उच्चाराचे "वर्तमानकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Past Perfect Continuous Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Past Perfect Continuous Tense
नियम ४

Past Perfect Continuous Tense आणि Continuous Series मधील Past Continuous Tense यात मराठी वाक्यांची शब्दरचना अगदी सारखी असते.

या tenses च्या रचनेमधील Verb ने सूचित होणारी क्रिया सतत चालू असते. परंतु, या क्रिया जरी सतत चालू असल्या तरी त्यांच्या कालावधीत फरक असतो.

नियम ५

Past Continuous Tense हे अल्प कालावधीची क्रिया सूचित करते, तर Past Perfect Continuous Tense ची रचना दीर्घ कालावधीची क्रिया सूचित करते.

नियम ६

जेव्हा अशा शब्दरचनेचे मराठी वाक्य रूपांतरित करावयाचे असते, तेव्हा त्या वाक्याचे रूपांतर Past Perfect Continuous Tense मध्ये करावे कि Past Continuous Tense मध्ये करावे, हे ठरवण्यासाठी To च्या Verb ने सूचित होणारी क्रिया आणि सतत चालू असलेल्या क्रियेचा कालावधी लक्षात घ्यावा.

जर हा कालावधी अल्प असेल, तर Past Continuous Tense ची रचना करावी.

जर हा कालावधी दीर्घ असेल, तर Past Perfect Continuous Tense ची रचना करावी.

नियम ७

या Past Prefect Continuous Tense च्या रचनेतील दीर्घ कालावधी सूचित करण्यासाठी पासून या अर्थी since हे Preposition वापरावे आणि एकूण कालावधी दर्शवण्यासाठी for हे Preposition वापरावे.

Examples (उदाहरणार्थ)
 • शेतकरी सकाळपासून शेतात काम करत होते.
 • Farmers had been working in the field since morning.
 • सुतार आणि गवंडी आमचे जुने घर तीन महिने दुरुस्त करत होते.
 • The carpenter and the mason had been repairing our old house for three months.
 • एकनाथ त्याच्या मळ्यात गेली कित्येक वर्षे विविध प्रकारच्या भाज्या आणि झाडे लावत होता.
 • Eknath had been growing a variety of vegetables and trees in his garden-patch for the last many years.
 • सुतार, गवंडी आणि कामगार या इमारती सहा महिने बांधत होते.
 • The carpenters, the masons and the workers had been building these buildings for the six months.
 • या नव्या प्रकल्पावर सरकार अलोट पैसा गेली तीन वर्षे खर्च करत होते.
 • The government had been spending a lot of money on this project for the last three years.
 • बांधकाम खाते अनेक नद्यांवर मोठे पूल बांधत होते.
 • The Construction Department had been constructing big bridges across many rivers.
 • सर्व वाहने इतकी वर्षे जुन्या पुलाचा वापर करीत होते.
 • All conveyances had been using the old bridge for many years.
 • आपल्या नवऱ्याच्या मृत्युनंतर ती गरीब स्त्री आपल्या एकुलत्या एक मुलाला काळजीपूर्वक आणि प्रेमाने लहानाचे मोठे करत होती.
 • A poor woman had been bringing her only son up after the death of her husband.
 • त्यांचे लग्न झाल्यापासून तो आणि त्याची पत्नी नवीन जागेत राहत होते.
 • He and his wife had been living in a new place since their marriage.

This article has been posted on and last updated on by