Present Perfect Continuous Tense


चालू पूर्ण वर्तमानकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया सतत परंतु दीर्घकाळ चालू असते, तेव्हा अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Present Perfect Continuous Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून have been / has been यांपैकी Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Present Perfect Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी आहे / आहोत / आहात / आहेत / आहेस यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर "त" च्या बाराखडीतले भेटत, खात, वाचत, लिहित अशा उच्चाराचे "वर्तमानकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Present Perfect Continuous Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Present Perfect Continuous Tense
नियम ४

Present Perfect Continuous Tense आणि Continuous Series मधील Present Continuous Tense यात मराठी वाक्यांची शब्दरचना अगदी सारखी असते.

या tenses च्या रचनेमधील Verb ने सूचित होणारी क्रिया सतत चालू असते. परंतु, या क्रिया जरी सतत चालू असल्या तरी त्यांच्या कालावधीत फरक असतो.

नियम ५

Present Continuous Tense हे अल्प कालावधीची क्रिया सूचित करते, तर Present Perfect Continuous Tense ची रचना दीर्घ कालावधीची क्रिया सूचित करते.

नियम ६

जेव्हा अशा शब्दरचनेचे मराठी वाक्य रूपांतरित करावयाचे असते, तेव्हा त्या वाक्याचे रूपांतर Present Perfect Continuous Tense मध्ये करावे कि Present Continuous Tense मध्ये करावे, हे ठरवण्यासाठी To च्या Verb ने सूचित होणारी क्रिया आणि सतत चालू असलेल्या क्रियेचा कालावधी लक्षात घ्यावा.

जर हा कालावधी अल्प असेल, तर Present Continuous Tense ची रचना करावी.

जर हा कालावधी दीर्घ असेल, तर Present Perfect Continuous Tense ची रचना करावी.

नियम ७

या Present Prefect Continuous Tense च्या रचनेतील दीर्घ कालावधी सूचित करण्यासाठी पासून या अर्थी since हे Preposition वापरावे आणि एकूण कालावधी दर्शवण्यासाठी for हे Preposition वापरावे.

Examples (उदाहरणार्थ)
 • गेले सात दिवस मुसळधार पाऊस पडत आहे.
 • It has been raining heavily for the last seven days.
 • माझी आई आज सकाळपासून पाहुण्यांसाठी स्वयंपाकघरात न्याहारी बनवत आहे.
 • My mother has been making breakfast for the guests in the kitchen since morning.
 • आमचे शिक्षक वर्गात एक नवा विषय गेले पंधरा दिवस शिकवत आहेत.
 • Our teacher has been teaching a new subject in the class since the last fifteen days.
 • मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पक्षी भारतातून दुसऱ्या उबदार देशांकडे स्थलांतर करीत आहेत.
 • Birds have been migrating from India to warmer countries since the last week of May.
 • सकाळपासून एक शिकारी रानात एखाद्या वन्य प्राण्याच्या शोधार्थ फिरत आहे.
 • A hunter has been moving about in the jungle in search of a wild animal since morning.
 • गेली दोन वर्षे ते गरीब कुटुंब या जुन्या घरात राहत आहे.
 • The poor family has been living in the old house for the last two years.
 • पावसाळ्याच्या चार महिन्यात शेतकरी चांगल्या पिकाकरीता शेतात खूप काम करीत आहेत.
 • A farmer has been working hard in the field for good grains for the four months of the rainy season.
 • एक सायकलस्वार गेले तीन दिवस रात्रंदिवस देवळाच्या आवारात सायकल फिरवत आहे.
 • A cycle-rider has been cycling in the yard of the temple for the last three days.
 • गेले चार महिने मुसळधार पाऊस या परिसराला झोडपत आहे.
 • The heavy rains have been lashing this surrounding for the last four months.

This article has been posted on and last updated on by