Future Perfect Tense


पूर्ण भविष्यकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया लगेच न करता पुढे केव्हातरी आपण ती निश्चित करू असे वाटते. किंबहुना, नुसती करू असे वाटत नाही, तर ती क्रिया आपण नक्की पूर्ण केलेली असेलच अशी जेव्हा आपल्याला खात्री असते, तेव्हा अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Future Perfect Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून will have / shall have यांपैकी Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Past Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Future Perfect Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी असेन / असेल / असतील यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर ला / ली / ले / ल्या यांपैकी अक्षर जोडलेले "भूतकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Future Perfect Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Future Perfect Tense
Examples (उदाहरणार्थ)
 • मी निबंध लिहिलेला असेल.
 • I will have written an essay.
 • उद्या सकाळपासून आम्ही आमचे काम सुरू केलेले असेल.
 • We will have begun our work from tomorrow morning.
 • तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना उद्या सर्व वह्या दिलेल्या असतील.
 • You will have given your teachers all the notebooks tomorrow.
 • त्याने माझ्या टेबलावर महत्त्वाचे कागद ठेवलेले असतील.
 • He will have laid all the important papers on my table.
 • तिने तिचे काम उद्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ण केलेले असेल.
 • She will have completed her work till tomorrow evening.
 • त्यांनी वर्गाची दारं आणि खिडक्या उघडलेली असतील.
 • They will have opened the windows and the doors of the classroom.
 • मीराने तिच्या वडिलांचा निरोप त्यांच्या मित्राला दिलेला असेल.
 • Meera will have given her father's message to his friend.
 • मुलांनी उद्या सकाळी बागेतील झाडांना पाणी घातलेले असेल.
 • The children will have watered the plants in the garden tomorrow morning.
 • उद्या संध्याकाळपर्यंत माझा भाऊ सोलापूरला पोहोचला असेल.
 • My brother will have reached Solapur till tomorrow evening.
 • पुढील काही दिवसांत पक्षी स्थलांतर करून युरोपातून भारतात आलेले असतील.
 • The birds will have migrated to India from Europe in next few days.

This article has been posted on and last updated on by