Past Perfect Tense


पूर्ण भूतकाळ


नियम १

जेव्हा एखादी क्रिया शंभर टक्के खूप आधी पूर्ण झालेली असते, तेव्हा अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Past Perfect Tense चा उपयोग करतात.

नियम २

इंग्रजी वाक्यात जेव्हा Subject ला जोडून had हे Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत तिसऱ्या स्थानी Past Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Past Perfect Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

जेव्हा मराठी वाक्यात अगदी शेवटी होता / होती / होते यांपैकी क्रियापद वापरलेले असते, तसेच त्याच्या अगोदर ला / ली / ले / ल्या यांपैकी अक्षर जोडलेले "भूतकालवाचक धातुसाधित" वापरलेले असते, तेव्हा असे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Past Perfect Tense चा उपयोग करावा लागतो.

Past Perfect Tense
Examples (उदाहरणार्थ)
 • दोन दिवसांपूर्वी मी एक फुलदाणी फोडली होती.
 • I had broken a flowerpot two days ago.
 • आम्ही आमची उजळणी गेल्या सोमवारपासून सुरू केली होती.
 • We had begun our revision since last Monday.
 • तू शिक्षकप्रमुखांना काल संध्याकाळी भेटला होतास.
 • You had met the headmaster yesterday evening.
 • तुम्ही गेल्या वर्षी प्राणी संग्रहालयातील अनेक प्राणी पाहिले होते.
 • You had seen many animals in the zoo last year.
 • त्याने दोनदा घंटा वाजवली होती.
 • He had rung the bell twice.
 • तिने तिच्याबरोबर तिची नवीन छत्री घेतली होती.
 • She had taken her new umbrella with her.
 • ते शाळेचा गृहपाठ विसरले होते.
 • They had forgotten the school homework.
 • केदारने बागेत गुलाबाची रोपे लावली होती.
 • Kedar had planted rose bushes in the garden.
 • शोभाने तिचे जुने कपडे एका गरीब बाईला दिले होते.
 • Shobha had given her old clothes to a poor woman.
 • सैनिकाने युद्धात आपल्या प्राणाचा त्याग केला होता.
 • The soldier had sacrificed his life in the war.
 • गाईने गवत खाल्ले होते.
 • A cow had eaten grass.
 • मी दरवाजा उघडला होता.
 • I had opened the door.

This article has been posted on and last updated on by