Simple Preposition “to”

to (टू) हे एक Simple Preposition आहे.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये to चा उपयोग Preposition किंवा Adverb अशा दोन्हीही प्रकारे करता येतो.

तसेच, to चा उपयोग वाक्यातील Infinitive दर्शविण्यासाठी देखील केला जातो.

जेव्हा to ला जोडून त्यानंतर एखादे Noun किंवा Pronoun वापरलेले असते, तेव्हा त्याला Preposition असे म्हणतात.

मात्र, to ला जेव्हा कोणतेही Noun किंवा Pronoun जोडलेले नसते, तेव्हा त्याचा उपयोग वाक्यामध्ये Adverb म्हणून केलेला असतो.

जेव्हा to ला जोडून त्यानंतर एखादे To चे Verb वापरलेले असते, तेव्हा to पासूनच्या संपूर्ण शब्दसमूहाला Infinitive असे म्हणतात.

Simple Preposition म्हणून वापरताना इंग्रजी व्याकरणामध्ये to चा उपयोग पुढीलपैकी एका अर्थाने केला जातो.

to = कडे (..च्या रोखाने)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • He was going to the post office.
 • तो टपाल कार्यालयाकडे जात होता.
Example 2
 • There is an ice cream shop on the way to school.
 • शाळेकडे जाण्याच्या मार्गावर एक आईसक्रिमचे दुकान आहे.

to = पर्यंत (शेवटपर्यंत, अखेरपर्यंत)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • I will be with you to the very end.
 • मी अगदी शेवटपर्यंत तुझ्यासोबत असेन.
Example 2
 • The army fought to the last drop of blood.
 • सैन्य (शरीरातील) रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढले.
 • सैन्य अखेरच्या श्वासापर्यंत लढले.

अप्रत्यक्ष कर्म दर्शविण्यासाठी (Indirect Object)

to चा उपयोग वाक्यातील Indirect Object दर्शविण्यासाठीसुद्धा केला जातो.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • He sent a letter to his sister.
 • त्याने त्याच्या बहिणीला पत्र पाठवले.
Example 2
 • They showed the book to the teacher.
 • त्यांनी शिक्षकांना ते पुस्तक दाखवले.

This article has been first posted on and last updated on by