नियम १

Adverb Clause of Reason (अॅड्व्हर्ब क्लॉज् ऑफ् रिजन) किंवा Adverb Clause of Cause (अॅड्व्हर्ब क्लॉज् ऑफ् कॉझ) ची रचना जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये वापरलेली असते, तेव्हा ते वाक्य नेहमी Complex Sentence चे समजले जाते.

नियम २

Adverb Clause of Reason / Cause मधील Subordinating Conjunctions

Adverb Clause of Reason / Cause मधील Subordinating Clause ची सुरूवात नेहमी पुढीलपैकी एखाद्या Subordinating Conjunction ने केलेली असते.

because (बिकॉझ)
कारण
since (सिन्स)
ज्याअर्थी...त्याअर्थी
as (अॅज्)
...त्यामुळे
नियम ३

because चा Subordinating Clause

ज्या Subordinating Clause ची सुरुवात because या Subordinating Conjunction ने केलेली असते,तो Subordinating Clause नेहमी Adverb Clause of Reason / Cause असतो.

नियम ४

since चा Subordinating Clause

since या Subordinating Conjunction पासून सुरू झालेला Subordinating Clause हा एकतर Adverb Clause of Time असतो किंवा Adverb Clause of Reason असू शकतो.

वाक्याच्या अर्थावरून जर since चा मराठी अर्थ "पासून" असा कालदर्शक होत असेल, तर या अर्थामुळे since चा Subordinating Clause नेहमी Adverb Clause of Time समजावा.

परंतु वाक्याच्या अर्थावरून जर since चा मराठी अर्थ "ज्याअर्थी...त्याअर्थी" असा कारणदर्शक होत असेल, तर since चा Subordinating Clause नेहमी Adverb clause of Reason समजावा.

नियम ५

as चा Subordinating Clause

as या Subordinating Conjunction पासून सुरू झालेला Subordinating Clause हा एकतर Adverb Clause of Time असतो किंवा Adverb Clause of Reason असू शकतो.

वाक्याच्या अर्थावरून जर as चा मराठी अर्थ "जेव्हा...तेव्हा" असा कालदर्शक होत असेल, तर या अर्थामुळे as चा Subordinating Clause नेहमी Adverb Clause of Time समजावा.

परंतु वाक्याच्या अर्थावरून जर as चा मराठी अर्थ "...त्यामुळे" असा कारणदर्शक होत असेल, तर as चा Subordinating Clause नेहमी Adverb clause of Reason समजावा.

For Example (उदाहरणार्थ)

Ex. 1
 • I shall help you because I like you.
 • Main Clause :
  I shall help you
 • Subordinate Clause :
  because I like you
 • Adverb clause of reason or cause modifying the verb shall help in the Main Clause.
Ex. 2
 • He didn't buy it because he didn't like the look of it.
 • Main Clause :
  He didn't buy it
 • Subordinate Clause :
  because he didn't like the look of it
 • Adverb clause of reason or cause modifying the verb didn't buy in the Main Clause.
Ex. 3
 • Since you are ready to serve me faithfully, I will employ you.
 • Main Clause :
  I will employ you
 • Subordinate Clause :
  Since you are ready to serve me faithfully
 • Adverb clause of reason or cause modifying the verb will employ in the Main Clause.
Ex. 4
 • I will ask you to take the message, since your father is not at home.
 • Main Clause :
  I will ask you to take the message
 • Subordinate Clause :
  since your father is not at home
 • Adverb clause of reason or cause modifying the verb will ask in the Main Clause.
Ex. 5
 • As he was not there, I spoke with his brother.
 • Main Clause :
  I spoke with his brother
 • Subordinate Clause :
  as he was not there
 • Adverb clause of reason or cause modifying the verb spoke in the Main Clause.
Ex. 6
 • She could not go to school as she was very ill
 • Main Clause :
  She could not go to school
 • Subordinate Clause :
  as she was very ill
 • Adverb clause of reason or cause modifying the verb could not go in the Main Clause.

This article has been first posted on and last updated on by