Parts of Sentence


वाक्याचे भाग


Parts of a sentence

इंग्रजी Sentence (वाक्य) ची रचना करताना विविध घटकांचा वाक्याच्या विविध स्थानी उपयोग केला जातो.

इंग्रजी वाक्याचे हे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

Subject

कर्ता

इंग्रजी वाक्यातील पहिले स्थान हे नेहमी वाक्याच्या Subject म्हणजेच कर्त्याचे असते.

Read More

Verb

क्रियापद

इंग्रजी वाक्यातील दुसरे स्थान हे नेहमी वाक्याच्या Verb म्हणजेच क्रियापदाचे असते.

Read More

Object

कर्म

इंग्रजी वाक्याच्या दुसऱ्या स्थानी वापरलेले Verb हे जर Transitive (सकर्मक) असेल तर वाक्यातील तिसरे स्थान हे नेहमी Object म्हणजेच कर्माचे असते.

Read More

Complement

पूरक

इंग्रजी वाक्याच्या दुसऱ्या स्थानी वापरलेले Verb हे जर Intransitive (अकर्मक) असेल तर वाक्यातील तिसरे स्थान हे नेहमी Complement म्हणजेच पूरकाचे असते.

Read More

This article has been posted on and last updated on by