Subordinating Conjunction

Subordinating Conjunction (सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन्) म्हणजे गौणत्वसूचक उभयान्वयी अव्यय होय.

असमान दर्जाचे शब्द किंवा Phrases किंवा Simple Sentences यांना जोडण्यासाठी जे Conjunction वापरले जाते, त्याला Subordinating Conjunction असे म्हणतात.

नियम १

Subordinating Conjunction चा उपयोग करून तयार झालेल्या वाक्याला Complex Sentence (कॉम्प्लेक्स सेन्टेन्स) म्हणजेच मिश्र वाक्य असे म्हणतात.

नियम २
Principal Clause आणि Subordinating Clause

Subordinating Conjunction चा उपयोग असमान दर्जाची उपवाक्ये एकमेकांना जोडण्यासाठी केला जातो.

यांमधील स्वतंत्र आणि अर्थपूर्ण असणाऱ्या वाक्याला Principal Clause (प्रिन्सिपल् क्लॉज) म्हणजेच मुख्यवाक्य असे म्हणतात.

तर दुसऱ्या वाक्याला Subordinating Clause (सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज) म्हणजेच गौणवाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

Subordinating Clause च्या गौणवाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी ते नेहमी Principal Clause मधील Verb वर अवलंबून असते.

For example (उदाहरणार्थ),
  • मला माहित होते की तो एक प्रामाणिक माणूस होता.
  • I knew that he was an honest man.

वरील वाक्यामध्ये I knew हा Principal Clause आणि he was an honest man हा Subordinating Clause यांना एकमेकांशी जोडण्याचे काम that हे Subordinating Conjunction करत आहे.

List of Subordinating Conjunctions
Conjunction
(उभयान्वयी अव्यय)
Marathi Meaning
(मराठी अर्थ)
unless नाही...तर
as ..मुळे
though, although यद्यपि, जरी...असले तरी
while ज्यावेळी, जेव्हा
that की
because कारण
more...than पेक्षा अधिक
if, whether जर...तर

This article has been first posted on and last updated on by