Abstract Noun of Quality

Abstract Noun of Quality (ऍबस्ट्रॅक्ट नाऊन ऑफ क्वॉलिटि) म्हणजे गुणदर्शक भाववाचक नाम होय.

Abstract Noun of Quality चा संबंध Adjective शी असतो. शेकडो भाववाचक नामे ही Adjectives पासून तयार होतात.

नियम १

Adjective पासून तयार काही होणाऱ्या Abstract Nouns ना शेवटी ness हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी ness हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of Quality समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Adjective
(विशेषण)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Good ness Goodness
Kind ness Kindness
Dark ness Darkness
Sweet ness Sweetness
Hard ness Hardness
Bitter ness Bitterness
Short ness Shortness
Great ness Greatness
नियम २

काही Abstract Nouns ना th हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील ज्या Noun च्या शेवटी th हा प्रत्यय लावलेला असतो, त्या Noun ला Abstract Noun of Quality समजावे.

हा प्रत्यय लावताना त्या Noun च्या रूपामध्ये थोडासा बदल होतो हे लक्षात ठेवावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Adjective
(विशेषण)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Long th Length
Strong th Strength
Wide th Width
Broad th Breadth
True th Truth
Deep th Depth
Young th Youth
Warm th Warmth
नियम ३

काही Abstract Nouns ना ty किंवा ry यांपैकी एखादा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी ty किंवा ry हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of Quality समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Adjective
(विशेषण)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Poor ty Poverty
Honest ty Honesty
Sincere ty Sincerety
Cruel ty Cruelty
Human ty Humanity
Real ty Reality
Vain ty Vanity
Humble ty Humility
Rascal ty Rascality
Unite ty Unity
Brave ry Bravery
Mimic ry Mimicry
Rogue ry Roguery
Slave ry Slavery

This article has been first posted on and last updated on by