build = बांधणे, तयार करणे

इंग्रजी व्याकरणामध्ये build (बिल्ड) चा उपयोग To चे Verb म्हणून करण्यात येतो.

build ची तीन रूपे
पहिले रूप दुसरे रूप तिसरे रूप
Present Tense
(वर्तमानकाळ)
Past Tense
(भूतकाळ)
Past Participle
(भूतकालवाचक धातुसाधित)
build
(बिल्ड)
built
(बिल्ट)
built
(बिल्ट)
For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • Rajesh has built his house without taking a loan from a bank.
  • बँकेकडून कर्ज न घेता राजेशने स्वतःचे घर बांधले आहे.
Example 2
  • They are going to build two new schools by October this year.
  • यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत ते दोन नवीन शाळा बांधणार आहेत.
Example 3
  • We should build a fairer society and treat everyone equally.
  • आपण एक सुसंस्कृत समाज तयार केला पाहिजे आणि सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे.
Example 4
  • She built a sand-castle on the beach.
  • तिने समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूचा किल्ला तयार केला.

This article has been first posted on and last updated on by