Introduction to Tenses


काळ, कालविचार


इंग्रजी मध्ये जी वाक्ये लिहिली / बोलली जातात, त्या प्रत्येक वाक्याचा संबंध Tense म्हणजेच काळाशी असतो. या tenses ची विभागणी त्यांचा वापर आणि त्यांची रचना लक्षात घेऊन चार वेगवेगळ्या विभागांत केलेली आहे.

Simple Series

साधा काळ

एखादी क्रिया नित्यनेमाने चालते किंवा होऊन गेलेली असते किंवा पुढे केव्हातरी होणार आहे असे सूचित करायचे असते

Read More

Continuous Series

चालू काळ

एखादी क्रिया वर्तमानकाळात किंवा भूतकाळात सतत परंतु अल्पकाळ चालू असते किंवा ती भविष्यकाळात केव्हा तरी निश्चित घडत असेल असे आपल्याला खात्रीपूर्वक वाटते

Read More

Perfect Series

पूर्ण काळ

एखादी क्रिया शंभर टक्के नुकतीच पूर्ण झालेली असते किंवा शंभर टक्के खूप आधी पूर्ण झालेली असते किंवा भविष्यकाळात नक्की पूर्ण केलेली असेलच अशी आपल्याला खात्री असते

Read More

Perfect Continuous Series

चालू पूर्ण काळ

एखादी क्रिया वर्तमानकाळात किंवा भूतकाळात किंवा भविष्यकाळात सतत परंतु दीर्घकाळ चालू असते

Read More

This article has been posted on and last updated on by