Adversative Coordinating Conjunction


विरोधदर्शक सम-संयोगी उभयान्वयी अव्ययAdversative Coordinating Conjunction

Adversative Coordinating Conjunction (ऍड्व्हर्झेटिव्ह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्) म्हणजे विरोधदर्शक सम-संयोगी उभयान्वयी अव्यय होय.

Adversative Coordinating Conjunction हा एक Coordinating Conjunction चा प्रकार आहे.

नियम १

Adversative Coordinating Conjunction चा उपयोग पूर्णपणे स्वतंत्र असलेली समान दर्जाची उपवाक्ये म्हणजेच Coordinating Clauses एकमेकांना जोडण्यासाठी केला जातो.

तसेच, समान दर्जाचे शब्द किंवा Phrases अथवा Simple Sentences यांना जोडण्यासाठीसुद्धा Adversative Coordinating Conjunction चा उपयोग केला जातो.

नियम २

Adversative Coordinating Conjunction करून तयार झालेल्या वाक्याला Compound Sentence (कम्पाउंड सेन्टेन्स) म्हणजेच संयुक्त वाक्य असे म्हणतात.

नियम ३

Adversative Coordinating Conjunction ने जेव्हा दोन किंवा अधिक वाक्ये एकमेकांना जोडलेली असतात, खरंतर ती वाक्ये परस्परविरोधी असतात.

Adversative Coordinating Conjunction मधून Contrast (कॉन्ट्रास्ट) म्हणजे परस्परविरोध व्यक्त होत असल्यामुळे त्याला Adversative अशी संज्ञा दिलेली आहे.

For example (उदाहरणार्थ),
  • तो दमला आहे पण तो काम करू शकतो.
  • He is tired but he can work.

वरील वाक्यामध्ये He is tired आणि He can work ही दोन वाक्ये एकमेकांना जोडण्यासाठी but  या Coordinating Conjunction चा उपयोग केला आहे.

या दोन्हीही वाक्यांचे अर्थ परस्परविरोधी असल्यामुळे but ला Adversative Coordinating Conjunction ही संज्ञा दिलेली आहे.

Adversative Coordinating Conjunctions ची यादी
Conjunction
(उभयान्वयी अव्यय)
Marathi Meaning
(मराठी अर्थ)
but
(बट्)
पण, परंतु
whereas
(व्हेअरऍज्)
मात्र
while
(व्हाइल)
मात्र
only
(ओन्ली)
फक्त

This article has been first posted on and last updated on by