To be चे Verb - Past Tense

वाक्यातील Subject कोणत्या State (स्टेट) म्हणजे स्थितीमध्ये आहे याची माहिती To be च्या Verb मुळे मिळते.

Past Tense (पास्ट टेन्स) चे To be चे Verb म्हणजे भूतकालवाचक स्थितीदर्शक क्रियापद होय.

यामध्ये पुढील Verbs चा समावेश होतो –

 • was
 • were

was आणि were च्या वाक्यातील उपयोगानुसार त्यांना Primary Auxiliary Verb किंवा To be चे Verb यांपैकी एक संज्ञा दिली जाते.

इंग्रजी वाक्याचा Subject हा नेहमी Nominative Case च्या स्वरूपात असतो.

वाक्यातील Subject चे Person आणि Number लक्षात घेऊन योग्य ते To be चे Verb वापरावे लागते.

Person
(पुरुष)
Singular
(एकवचन)
Plural
(अनेकवचन)
First Person (प्रथम पुरुष) I was
(मी होतो)
We were
(आम्ही होतो)
Second Person (द्वितीय पुरुष) You were
(तू होतास)
You were
(तुम्ही होतात)
Third Person (तृतीय पुरुष)

He was
(तो होता)


She was
(ती होती)


It was
(तो होता / ती होती / ते होते)


Singular Number Noun + was

They were
(ते होते)


Plural Number Noun + were

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • Yesterday it was Saturday.
 • काल शनिवार होता.
Example 2
 • Last Monday she was in Mumbai.
 • मागच्या सोमवारी ती मुंबईमध्ये होती.
Example 3
 • He was an old man.
 • तो एक म्हातारा माणूस होता.
Example 4
 • Last year they were in 10th standard.
 • मागील वर्षी ते दहाव्या इयत्तेत होते.
Example 5
 • It was a terrible earthquake.
 • तो भूकंप खूप भयानक होता.

This article has been first posted on and last updated on by