To have चे Verb - Present Tense

To have च्या Verb मुळे वाक्यातील Subject च्या Possession (पझेशन) म्हणजे मालकीबद्दल किंवा स्वामित्वाबद्दल माहिती मिळते.

Present Tense (प्रेझेंट टेन्स) चे To have चे Verb म्हणजे वर्तमानकालवाचक स्वामित्वदर्शक क्रियापद होय.

यामध्ये पुढील Verbs चा समावेश होतो –

 • have
 • has

इंग्रजी वाक्याचा Subject हा नेहमी Nominative Case च्या स्वरूपात असतो.

वाक्यातील Subject चे Person आणि Number लक्षात घेऊन योग्य ते To have चे Verb वापरावे लागते.

Person
(पुरुष)
Singular
(एकवचन)
Plural
(अनेकवचन)
First Person (प्रथम पुरुष) I have
(माझ्याकडे आहे)
We have
(आमच्याकडे आहे)
Second Person (द्वितीय पुरुष) You have
(तुझ्याकडे आहे)
You have
(तुमच्याकडे आहे)
Third Person (तृतीय पुरुष)

He has
(त्याच्याकडे आहे)


She has
(तिच्याकडे आहे)


It has
(त्याच्याकडे / तिच्याकडे आहे)


Singular Number Noun + has

They have
(त्यांच्याकडे आहे)


Plural Number Noun + have

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • We have twenty cows.
 • आमच्याकडे वीस गायी आहेत.
Example 2
 • He has a big collection of books.
 • त्याच्याजवळ पुस्तकांचा मोठा संग्रह आहे.
Example 3
 • She has three brothers.
 • तिला तीन भाऊ आहेत.
Example 4
 • Ramesh has a house in Mumbai.
 • रमेशचे मुंबईला एक घर आहे.
Example 5
 • Trees have many branches.
 • झाडांना खूप फांद्या असतात.

This article has been first posted on and last updated on by