beseech = विनंती करणे, विनवणी करणे, याचना करणेे

इंग्रजी व्याकरणामध्ये beseech (बिसीच) चा उपयोग To चे Verb म्हणून करण्यात येतो.

beseech ची तीन रूपे
पहिले रूप दुसरे रूप तिसरे रूप
Present Tense
(वर्तमानकाळ)
Past Tense
(भूतकाळ)
Past Participle
(भूतकालवाचक धातुसाधित)
beseech
(बिसीच)
besought
(बिसॉट)
besought
(बिसॉट)
For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • They besought him to leave immediately.
  • त्यांनी त्याला लगेचच निघून जाण्याची विनवणी केली.
Example 2
  • He besought the manager to give him promotion.
  • त्याने व्यवस्थापकाला त्याच्या पदोन्नतीसाठी विनंती केली.

This article has been first posted on and last updated on by