Continuous Series Tense in English Grammar

Continuous Series Tense (कंटिन्यूअस सिरीज टेन्स) म्हणजे चालू / अपूर्ण काळ होय.

Continuous Series Tense मध्ये तीन प्रकारच्या Tenses चा समावेश होतो.

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense (प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स) म्हणजे चालू / अपूर्ण वर्तमानकाळ होय.

Present Continuous Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून सतत परंतु अल्पकाळ चालू असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Present Continuous Tense
Past Continuous Tense

Past Continuous Tense (पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स) म्हणजे चालू / अपूर्ण भूतकाळ होय.

Past Continuous Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून भूतकाळात सतत परंतु अल्पकाळ चालू असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Past Continuous Tense
Future Continuous Tense

Future Continuous Tense (फ्यूचर कंटिन्यूअस टेन्स) म्हणजे चालू / अपूर्ण भविष्यकाळ होय.

Future Continuous Tense मधून एखादी क्रिया भविष्यकाळात केव्हा तरी निश्चित घडत असेल, असे आपल्याला खात्रीपूर्वक वाटते.

Read more about Future Continuous Tense

This article has been first posted on and last updated on by