नियम १

going to च्या रचनेचा उपयोग भविष्यकाळातील एखादी घटना म्हणजे Future Action दर्शविण्यासाठी केला जातो.

नियम २

ज्या वाक्यामध्ये going to ची रचना वापरावयाची असते, ते वाक्य एकतर Simple Future Tense चे असते किंवा Simple Present Tense चे असते.

नियम ३

Simple Future Tense च्या वाक्यामध्ये shall / will यांपैकी एखादे Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याला जोडून एखादे To चे Verb वापरलेले असते.

नियम ४

Simple Present Tense च्या वाक्यामध्ये Subject ला जोडून कंस दिलेला असतो आणि त्या कंसामध्ये go हे To चे Verb वापरलेले असते.

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • The Prime Minister will attend the meeting of SAARC countries sometime in the next month.

  • The Prime Minister is going to attend the meeting of SAARC countries sometime in the next month.

Ex. 2
  • He will know that I have done it.

  • He is going to know that I have done it.

Ex. 3
  • You (go) have a holiday tomorrow.

  • You are going to have a holiday tomorrow.

Ex. 4
  • You (go) see the full moon tonight.

  • You are going to see the full moon tonight.

This article has been first posted on and last updated on by