Introduction to Auxiliary Verbs


सहाय्यक क्रियापदे


Auxiliary Verb चा मराठी अर्थ सहाय्यक क्रियापद असा आहे; कारण ते वाक्यात वापरलेल्या Main Verb चा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी त्याला सहाय्य करते.

इंग्रजी व्याकरणात Auxiliary Verbs ची विभागणी पुढीलप्रमाणे दोन प्रकारांमध्ये केलेली आहे.

Primary Auxiliary Verbs

यांमध्ये be, shall, will, have, do या Auxiliary Verbs चा समावेश होतो.

सामान्यतः या सहाय्यक क्रियापदांचा उपयोग वाक्याचा काळ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

Read More

Modal Auxiliary Verbs

यांमध्ये can, may, should, would, must या Auxiliary Verbs चा समावेश होतो.

आपल्या मनातील भाव व्यक्त करण्यासाठी Modal Auxiliary Verbs सहाय्य करतात.

Read More

This article has been posted on and last updated on by