‘shall’ आणि ‘will’ – विषय सूची
Primary Auxiliary Verbs ‘shall’ आणि ‘will’

shall (शाल) आणि will (विल) ही दोन्हीही Primary Auxiliary Verbs आहेत.

shall आणि will ना त्यांच्या वाक्यातील उपयोगानुसार To be चे Verb किंवा Primary Auxiliary Verb यांपैकी एक संज्ञा दिली जाते.

shall किंवा will हे क्रियापद जेव्हा वाक्यातील Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करते, तेव्हा त्याला Primary Auxiliary Verb असे म्हणतात.

‘shall’ आणि ‘will’ च्या वाक्यातील Tense

जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये shall किंवा will चा उपयोग Primary Auxiliary Verb म्हणून केलेला असतो, तेव्हा ते वाक्य सामान्यतः Simple Future Tense किंवा Future Continuous Tense किंवा Future Perfect Tense यांपैकी एका Tense चे असते.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • आम्हाला तुमची मदत लागेल.
 • We will need your help.

वरील वाक्य Simple Future Tense चे असून या वाक्यामध्ये will वापरलेले आहे.

will चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to need (गरज लागणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Example 2
 • मी तुझी विमानतळावर वाट बघत असेन.
 • I shall be waiting for you at the airport.

वरील वाक्य Future Continuous Tense चे असून या वाक्यामध्ये shall वापरलेले आहे.

shall चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to wait (वाट पाहणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Example 3
 • मुलांनी बागेतील झाडांना पाणी घातले असेल.
 • Children will have watered the plants in the garden.

वरील वाक्य Future Perfect Tense चे असून या वाक्यामध्ये will वापरलेले आहे.

will चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to water (पाणी घालणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

‘shall’ आणि ‘will’ च्या वाक्यातील Subject

वाक्याच्या Subject चे Person (पुरूष) लक्षात घेऊन shall किंवा will यांपैकी योग्य ते क्रियापद वापरता येते.

अशा वाक्यामध्ये shall किंवा will चा उपयोग भविष्यकाळ  दर्शविण्यासाठी केला जातो.

Person
(पुरुष)
Number
(वचन)
Pronoun
(सर्वनाम)
First Person
(प्रथम पुरुष)
Singular I shall
Plural We shall
Second Person
(द्वितीय पुरुष)
Singular You will
Plural You will
Third Person
(तृतीय पुरुष)
Singular He will
She will
It will
Plural They will
वाक्यातील Subject चा मनोदय, इच्छा आणि निश्चय

कधीकधी वाक्यातील क्रियापद हे वाक्याच्या Subject चा मनोदय किंवा इच्छा अथवा निश्चय दाखवते.

अशावेळी will या Primary Auxiliary Verb चा First Person, Second Person आणि Third Person अशा सर्व Persons मध्ये उपयोग केला जातो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • काय चुकतंय ते मी शोधून काढेनच.
 • I will find out what is wrong.

वरील वाक्य Simple Future Tense चे असून या वाक्यामध्ये will वापरलेले आहे.

will चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to find out (शोधून काढणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

वरील वाक्यामध्ये Subject चा निश्चय व्यक्त करण्यासाठी will चा उपयोग केलेला आहे.

वस्तू किंवा प्राणी यांचे स्वाभाविक गुणधर्म

वस्तू किंवा प्राणी यांच्या स्वाभाविक गुणधर्मांमुळे त्यांच्याकडून ज्या क्रिया घडतात, त्या दर्शविण्यासाठी will चा उपयोग केला जातो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • कुत्रे आणि मांजरी नेहमी भांडणारच.
 • Cats and dogs will always fight.

वरील वाक्य Simple Future Tense चे असून या वाक्यामध्ये will वापरलेले आहे.

will चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to fight (भांडणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

परस्परांशी भांडण करणे हा कुत्र्यांचा आणि मांजरींचा स्वाभाविक गुणधर्म आहे. वरील वाक्यामध्ये हा गुणधर्म दर्शविण्यासाठी will चा उपयोग केलेला आहे.

नियमावली आणि सूचना

नियमावली आणि सूचनांच्या बाबतीत अनेकदा shall या सहाय्यक क्रियापदाचा उपयोग केला जातो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • सदस्यांनी पंधरा दिवसांत ग्रंथालयाला पुस्तक परत करावे.
 • Members shall return the book to the library within fifteen days.

वरील वाक्य Simple Future Tense चे असून या वाक्यामध्ये shall वापरलेले आहे.

shall चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to return (परत करणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

पंधरा दिवसांत पुस्तक परत करणे हा ग्रंथालयाचा नियम असल्याने तो दर्शविण्यासाठी shall चा उपयोग केला आहे.

Second Person आणि Third Person

कधीकधी वाक्यातील क्रियापद ते वाक्य बोलणारा वाक्याच्या Subject ला एखादी गोष्ट करावी लागेल हे दर्शविते.

अशा वाक्यामध्ये shall चा उपयोग Second Person आणि Third Person मध्ये केला जातो.

अशा वाक्यामध्ये shall चा उपयोग First Person च्या I आणि We सोबत कधीही करू नये.

For example (उदाहरणार्थ),
 • त्याने जे केलेलं आहे त्याबद्दल त्याला दु:ख सोसावे लागेल.
 • He shall suffer for what he has done.

वरील वाक्य Simple Future Tense चे असून या वाक्यामध्ये shall वापरलेले आहे.

shall चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to suffer (दुःख सोसणे) या Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

वरील वाक्याचा Subject हा Third Person मध्ये असून वाक्य बोलणारा वाक्याच्या Subject ला दुःख सोसावे लागेल, हे सांगत आहे आणि त्यासाठी shall चा उपयोग केला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by