Abstract Noun of Action

Abstract Noun of Action (ऍबस्ट्रॅक्ट नाऊन ऑफ ऍक्शन) म्हणजे क्रियादर्शक भाववाचक नाम होय.

Abstract Noun of Action चा संबंध Verb शी असतो. शेकडो भाववाचक नामे ही Verbs पासून तयार होतात.

नियम १

Verb पासून तयार होणाऱ्या Abstract Noun ला सामान्यतः शेवटी ment हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी ment हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of Action समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Move ment Movement
Govern ment Government
Settle ment Settlement
Judge ment Judgement
Arrange ment Arrangement
Attach ment Attachment
Treat ment Treatment
Equip ment Equipment
Conceal ment Concealment
Punish ment Punishment
Involve ment Involvement
Agree ment Agreement
नियम २

Verbs पासून तयार होणाऱ्या काही Abstract Nouns ना शेवटी sion किंवा tion यांपैकी एखादा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी sion किंवा tion यांपैकी एखादा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of Action समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Possess sion Possession
Confuse sion Confusion
Discuss sion Discussion
Confess sion Confession
Decide sion Decision
Admit sion Admission
Protect tion Protection
Declare tion Declaration
Present tion Presentation
Examine tion Examination
Expect tion Expectation
नियम ३

Verbs पासून तयार होणाऱ्या काही Abstract Nouns ना शेवटी ce हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी ce हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of Action समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Defend ce Defence
Choose ce Choice
Serve ce Service
Advise ce Advice
Excel ce Excellence
Persevere ce Perseverance
Confide ce Confidence
Neglect ce Negligence
Obey ce Obedience
Enter ce Entrance

This article has been first posted on and last updated on by