नियम १

ज्या Noun च्या शेवटी s हे अक्षर असते, त्याचे अनेकवचन करताना es हा प्रत्यय लावावा लागतो.

For example (उदाहरणार्थ),
Singular
(एकवचन)
Suffix
(प्रत्यय)
Plural
(अनेकवचन)
class es classes
glass es glasses
lens es lenses
bus es buses
business es businesses
dress es dresses
नियम २

ज्या Noun च्या शेवटी sh किंवा ch यांपैकी एक अक्षर असते, त्याचे अनेकवचन करताना es हा प्रत्यय लावावा लागतो.

For example (उदाहरणार्थ),
Singular
(एकवचन)
Suffix
(प्रत्यय)
Plural
(अनेकवचन)
bush es bushes
dish es dishes
wish es wishes
brush es brushes
branch es branches
watch es watches
match es matches
नियम ३

ज्या Noun च्या शेवटी o किंवा x यांपैकी एक अक्षर असते, त्याचे अनेकवचन करताना es हा प्रत्यय लावावा लागतो.

For example (उदाहरणार्थ),
Singular
(एकवचन)
Suffix
(प्रत्यय)
Plural
(अनेकवचन)
buffalo es buffaloes
potato es potatoes
tomato es tomatoes
cargo es cargoes
echo es echoes
hero es heroes
mango es mangoes
volcano es volcanoes
mosquito es mosquitoes
fox es foxes
box es boxes
reflex es reflexes

This article has been first posted on and last updated on by