Compound Preposition “beyond”

beyond (बियाँड) हे एक Compound Preposition आहे.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये beyond चा उपयोग Adverb किंवा Preposition यांपैकी एका प्रकारे करता येतो.

Compound Preposition म्हणून वापरताना इंग्रजी व्याकरणामध्ये beyond चा उपयोग पुढीलपैकी एक अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

beyond = च्या पलिकडे (च्या पुढे)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • His house is beyond this hill.
  • त्याचे घर या टेकडीच्या पलिकडे आहे.
Example 2
  • We could see the hills beyond the valley.
  • दरीपलिकडच्या टेकड्या आम्हाला दिसत होत्या.

beyond = आवाक्याबाहेर (क्षमतेच्या पलिकडे)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • Higher education for his children was beyond his income.
  • त्याच्या मुलांसाठीचं उच्चशिक्षण त्याच्या मिळकतीच्या आवाक्याबाहेरचे आहे.
Example 2
  • It was beyond her ability to work for more than eight hours a day.
  • दिवसभरात आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करणे हे तिच्या आवाक्याबाहेरचे होते.

This article has been first posted on and last updated on by