Simple Preposition “off”

off (ऑफ) हे एक Simple Preposition आहे.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये off चा उपयोग Adjective, Preposition किंवा Adverb अशा तीन प्रकारे करता येतो.

Simple Preposition म्हणून वापरताना इंग्रजी व्याकरणामध्ये off चा उपयोग पुढीलपैकी एका अर्थाने केला जातो.

off = पासून दूर, पासून अलग

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • The second hand fell off the clock.
  • सेकंदाचा काटा घड्याळापासून अलग होऊन पडला.
Example 2
  • A tyre has come off the car.
  • गाडीचे एक चाक गाडीपासून अलग झालेले आहे.

off = बाजूला (जरा थोड्या अंतरावर)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • My school is off the lake.
  • माझी शाळा तलावापासून थोड्या अंतरावर आहे.
Example 2
  • Andaman and Nicobar islands are off the south-east coast of India.
  • अंदमान आणि निकोबार बेटे भारताच्या आग्नेय किनाऱ्यापासून थोड्याच अंतरावर आहेत.

This article has been first posted on and last updated on by