Primary Auxiliary Verb “do”

do (डू) हे एक Primary Auxiliary Verb आहे.

do या क्रियापदाला त्याच्या वाक्यातील उपयोगानुसार To चे Verb किंवा Primary Auxiliary Verb यांपैकी एक संज्ञा दिली जाते.

नियम १

do हे क्रियापद जेव्हा वाक्यातील Main Verb ला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करते, तेव्हा त्याला Primary Auxiliary Verb असे म्हणतात.

नियम २

जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये do चा उपयोग Primary Auxiliary Verb म्हणून केलेला असतो, तेव्हा ते वाक्य सामान्यतः Simple Present Tense किंवा Simple Past Tense यांपैकी एका Tense चे असतेे.

नियम ३

do चा उपयोग सामान्यतः एखाद्या Interrogative Sentence (प्रश्नार्थक वाक्य) मध्ये किंवा Negative Sentence (नकारार्थी वाक्य) मध्ये करण्यात येतो.

नियम ४

do चा उपयोग Primary Auxiliary Verb म्हणून करताना वाक्यामध्ये पुढीलपैकी एक स्वरूप वापरले जाते.

“do” चे स्वरूप Type
(प्रकार)
Where to use
(कुठे वापरावे)
do (डू),
does (डज)
Present Tense
(वर्तमानकाळ)
Simple Present
(साधा वर्तमानकाळ)
did (डिड) Past Tense
(भूतकाळ)
Simple Past
(साधा भूतकाळ)
For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • तुम्ही किती वाजता उठता?
  • When do you get up?

वरील वाक्य Simple Present Tense चे Interrogative Sentence असून या वाक्यामध्ये do हे Present Tense चे क्रियापद वापरलेले आहे.

do चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to get up (उठणे) या Main Verb ला वाक्याच्या अर्थातून प्रश्न विचारण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Example 2
  • ती कुठे गेली?
  • Where did she go?

वरील वाक्य Simple Past Tense चे Interrogative Sentence असून या वाक्यामध्ये did हे Past Tense चे क्रियापद वापरलेले आहे.

did चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to go (जाणे) या Main Verb ला वाक्याच्या अर्थातून प्रश्न विचारण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Example 3
  • ते त्याला ओळखत नव्हते.
  • They did not know him.

वरील वाक्य Simple Past Tense चे Negative Sentence असून या वाक्यामध्ये did हे Past Tense चे क्रियापद वापरलेले आहे.

did चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to know (ओळखणे) या Main Verb ला वाक्याच्या अर्थातून प्रश्न विचारण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

Example 4
  • मला कॉफी आवडत नाही.
  • I do not like coffee.

वरील वाक्य Simple Present Tense चे Negative Sentence असून या वाक्यामध्ये do हे Present Tense चे क्रियापद वापरलेले आहे.

do चा उपयोग Auxiliary Verb म्हणून केलेला असून ते to like (आवडणे) या Main Verb ला वाक्याच्या अर्थातून प्रश्न विचारण्यासाठी सहाय्य करीत आहे.

This article has been first posted on and last updated on by