Simple Present Tense

Simple Present Tense (सिम्पल प्रेझेंट टेन्स) म्हणजे साधा वर्तमानकाळ होय.

जेव्हा एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून नित्यनेमाने चालते, तेव्हा ती क्रिया व्यक्त करण्यासाठी Simple Present Tense चा उपयोग करतात.

नियम १

इंग्रजी वाक्यात Subject नंतर वाक्याच्या दुसऱ्या स्थानी जेव्हा Present Tense चे म्हणजे पहिल्या रूपाचे  To चे Verb वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Simple Present Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

नियम २

जेव्हा मराठी वाक्याच्या शेवटी वापरलेल्या क्रियापदाचे शेवटचे अक्षर "त" च्या बाराखडीतील असते, तेव्हा हे मराठी वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Simple Present Tense चा उपयोग करावा लागतो.

नियम ३

इंग्रजी वाक्य जेव्हा Simple Present Tense मध्ये लिहिलेले असते, तेव्हा वाक्याच्या दुसऱ्या स्थानातील To च्या Verb ला एकतर s / es / ies यांपैकी एखादा प्रत्यय लावलेला असतो किंवा कोणताही प्रत्यय लावलेला नसतो.

नियम ४

वाक्याचा Subject म्हणून जर He, She, It यांपैकी एखादे Pronoun (सर्वनाम) किंवा Singular Noun (एकवचनी नाम) वापरलेले असेल, तर To च्या Verb ला जरूरीप्रमाणे s / es / ies यांपैकी योग्य तो प्रत्यय लावावा.

For example (उदाहरणार्थ),
 • ते फुल नाजूक दिसते.
 • The flower looks delicate.

वरील वाक्य Simple Present Tense चे असून वाक्याचा कर्ता म्हणून flower हे एकवचनी नाम वापरलेले आहे. त्यामुळे, look या To च्या Verb ला s हा प्रत्यय लावलेला आहे.

नियम ५

वाक्याचा Subject म्हणून जर I, We, You, They यांपैकी एखादे Pronoun किंवा एखादे Plural Noun वापरलेले असेल, तर To च्या Verb ला कोणताही प्रत्यय लावू नये.

For example (उदाहरणार्थ),
 • मी सकाळी लवकर उठतो.
 • I wake up early in the morning.

वरील वाक्य Simple Present Tense चे असून वाक्याचा कर्ता म्हणून I हे सर्वनाम वापरलेले आहे. त्यामुळे, wake up या To च्या Verb ला कोणताही प्रत्यय लावलेला नाही.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • ते कामाला जाताना स्वतःच्या गाडीने प्रवास करतात.
 • They travel to work by their own car.

वरील मराठी वाक्यामध्ये करतात हे क्रियापद वापरलेले असून त्याचे शेवटचे अक्षर ‘त’ च्या बाराखडीतील आहे.

त्यामुळे हे वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Simple Present Tense चा उपयोग करावा लागतो.

इंग्रजी वाक्य Simple Present Tense चे असल्यामुळे दुसऱ्या स्थानी to travel या To च्या Verb चे पहिले रूप वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून I हे Pronoun वापरलेले असल्यामुळे क्रियापदाला कोणताही प्रत्यय लावलेला नाही.

Example 2
 • मेट्रो ट्रेन दर १५ मिनिटांनी सुटते.
 • The metro train leaves every fifteen minutes.

वरील मराठी वाक्यामध्ये सुटते हे क्रियापद वापरलेले असून त्याचे शेवटचे अक्षर ‘त’ च्या बाराखडीतील आहे.

त्यामुळे हे वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Simple Present Tense चा उपयोग करावा लागतो.

इंग्रजी वाक्य Simple Present Tense चे असल्यामुळे दुसऱ्या स्थानी to leave या To च्या Verb चे पहिले रूप वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून train हे Singular Noun वापरलेले असल्यामुळे क्रियापदाला s हा प्रत्यय लावलेला आहे.

Example 3
 • मुलं आणि मुली एकाच वर्गात बसतात.
 • Boys and girls sit in the same class.

वरील मराठी वाक्यामध्ये बसतात हे क्रियापद वापरलेले असून त्याचे शेवटचे अक्षर ‘त’ च्या बाराखडीतील आहे.

त्यामुळे हे वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Simple Present Tense चा उपयोग करावा लागतो.

इंग्रजी वाक्य Simple Present Tense चे असल्यामुळे दुसऱ्या स्थानी to sit या To च्या Verb चे पहिले रूप वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून Boys and Girls ही Plural Nouns वापरलेली असल्यामुळे क्रियापदाला कोणताही प्रत्यय लावलेला नाही.

Example 4
 • आम्ही रोज सकाळी फिरायला जातो.
 • We go for a walk every morning.

वरील मराठी वाक्यामध्ये जातो हे क्रियापद वापरलेले असून त्याचे शेवटचे अक्षर ‘त’ च्या बाराखडीतील आहे.

त्यामुळे हे वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Simple Present Tense चा उपयोग करावा लागतो.

इंग्रजी वाक्य Simple Present Tense चे असल्यामुळे दुसऱ्या स्थानी to go या To च्या Verb चे पहिले रूप वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून We हे Pronoun वापरलेले असल्यामुळे क्रियापदाला कोणताही प्रत्यय लावलेला नाही.

Example 5
 • माझे बाबा दर शनिवारी बाजारात जातात.
 • My father goes to the market every Saturday.

वरील मराठी वाक्यामध्ये जातात हे क्रियापद वापरलेले असून त्याचे शेवटचे अक्षर ‘त’ च्या बाराखडीतील आहे.

त्यामुळे हे वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करताना Simple Present Tense चा उपयोग करावा लागतो.

इंग्रजी वाक्य Simple Present Tense चे असल्यामुळे दुसऱ्या स्थानी to go या To च्या Verb चे पहिले रूप वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून father हे Singular Noun वापरलेले असल्यामुळे क्रियापदाला es हा प्रत्यय लावलेला आहे..

This article has been first posted on and last updated on by