Adjective Clause - First Group


विशेषणात्मक गौणवाक्य - पहिला गटया प्रकारच्या Adjective Clause मध्ये First Group (फर्स्ट ग्रुप) म्हणजेच पहिल्या गटाच्या Relative Pronouns चा उपयोग केलेला असतो.

पहिल्या गटाच्या Relative Pronouns मध्ये पुढील Pronouns चा समावेश होतो.

that, which, who, whom, whose

पहिल्या गटाच्या Relative Pronouns पासून सुरु झालेल्या Subordinating Clause चा संबंध जर एखाद्या Noun शी येत असेल, तरच त्या गटांतील शब्दांना Relative Pronouns असे म्हणतात.

परंतु हा Subordinating Clause जर एखाद्या Transitive Verb ला जोडलेला असेल, तर मात्र या शब्दांना Relative Pronouns असे न म्हणता Subordinating Conjunction असे म्हणतात.

Subject मधील Adjective Clause

नियम १

वाक्याच्या सुरूवातीला वापरलेल्या Noun ला जोडून जेव्हा एखादे Relative Pronoun वापरलेले असते, तेव्हा ते Noun आणि Relative Pronoun पासून सुरू होणारा Subordinating Clause हा संपूर्ण शब्दसमूह हा त्या वाक्याचा Subject समजावा.

नियम २

अशा वाक्यामध्ये दोन Verbs वापरलेली असतात.

त्यामुळे या वाक्यातील Main Clause आणि Subordinating Clause ओळखण्यासाठी वाक्यातील दोन्ही Verbs निश्चित करणे आवश्यक असते.

नियम ३

हि दोन्हीही Verbs निश्चित केल्यानंतर दुसरे Verb आणि त्यानंतरचे उरलेले संपूर्ण वाक्य हे Main Clause चा भाग समजावे.

नियम ४

त्यामुळे Main Clause लिहिताना वाक्याच्या सुरूवातीचे Noun, वाक्यातील दुसरे Verb आणि त्यानंतरचे उरलेले वाक्य इतका लिहावा.

नियम ५

त्याचप्रमाणे, Subordinating Clause लिहिताना वाक्यातील Relative Pronoun आणि त्याला जोडून वापरलेला दुसऱ्या Verb पर्यंतचा शब्दसमूह लिहावा.

Object मधील Adjective Clause

नियम १

जेव्हा वाक्यातील Relative Pronoun हे वाक्याच्या मध्यभागी वापरलेले असते, तेव्हा ते Relative Pronoun ज्या Noun ला जोडलेले असते, ते Noun वाक्यातील Main Verb नंतर वापरलेले असते.

नियम २

Relative Pronoun जेव्हा वाक्याच्या मध्ये येते, तेव्हा त्याच्या डाव्या बाजूला संपूर्ण Main Clause असतो आणि उजव्या बाजूला संपूर्ण Subordinating Clause असतो.

For Example (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • The house that Jack built collapsed yesterday.
 • Main Clause :
  The house collapsed yesterday.
 • Subordinate Clause :
  that Jack built
 • Adjective Clause qualifying the Noun house in the Main Clause.
Ex. 2
 • The grapes which were hanging from the vines were too high for the fox.
 • Main Clause :
  The grapes were too high for the fox.
 • Subordinate Clause :
  which were hanging from the vines
 • Adjective Clause qualifying the Noun grapes in the Main Clause.
Ex. 3
 • A friend who helps you in the time of need is a real friend.
 • Main Clause :
  A friend is a real friend.
 • Subordinate Clause :
  who helps you in the time of need
 • Adjective Clause qualifying the Noun friend in the Main Clause.
Ex. 4
 • The teacher whom the students regard as a good teacher tries to help them sincerely.
 • Main Clause :
  The teacher tries to help them sincerely.
 • Subordinate Clause :
  whom the students regards as a good teacher
 • Adjective Clause qualifying the Noun teacher in the Main Clause.
Ex. 5
 • This is the house that Jack built.
 • Main Clause :
  This is the house
 • Subordinate Clause :
  that Jack built
 • Adjective Clause qualifying the Noun house in the Main Clause.
Ex. 6
 • The police called the man whose purse was stolen.
 • Main Clause :
  The police called the man
 • Subordinate Clause :
  whose purse was stolen
 • Adjective Clause qualifying the Noun man in the Main Clause.
Ex. 7
 • We obeyed the order which our teacher gave us.
 • Main Clause :
  We obeyed the order
 • Subordinate Clause :
  which our teacher gave us
 • Adjective Clause qualifying the Noun order in the Main Clause.
Ex. 8
 • I have a little shadow which goes in and out with me.
 • Main Clause :
  I have a little shadow
 • Subordinate Clause :
  which goes in and out with me
 • Adjective Clause qualifying the Noun shadow in the Main Clause.

This article has been first posted on and last updated on by