नियम १

daren't हा शब्द म्हणजे dare + not या दोन शब्दांचे संक्षिप्त स्वरूप (short form) आहे.

dare या शब्दाचा मराठी अर्थ धाडस असणे किंवा साहस असणे असा आहे.

नियम २

इंग्रजीमध्ये dare ची पर्यायी रचना म्हणून to have courage हा शब्दसमूह देखील वापरता येतो.

नियम ३

dare + not या दोन शब्दांतील नुसत्या dare या शब्दाला इंग्रजी व्याकरणात To चे Verb असे म्हणतात.

नियम ४

जेव्हा dare हे वाक्यामध्ये To चे Verb म्हणून वापरतात, तेव्हा ते वाक्याच्या Tense प्रमाणे dare / dares / dared अशा स्वरूपात वापरलेले असते.

नियम ५

परंतु, daren't, म्हणजे dare + not या दोन शब्दांचा short form, जेव्हा वाक्यामध्ये वापरलेला असतो, तेव्हा या short form मधील dare ला To चे Verb असे न म्हणता Semi Modal (सेमी मोडल) किंवा Anomalous Finite (अॅनॉमलस फायनाईट) असे म्हणतात.

नियम ६

daren't हे Anomalous Finite असल्यामुळे त्याला Tense चे बंधन नसते.

हा short form जसा Present Tense चा समजला जातो, तसाच तो Past Tense चा देखील समजण्यात येतो.

Past Tense ची रचना करताना त्याला ed प्रत्यय लावण्याची आवश्यकता नसते.

नियम ७

daren't ची पर्यायी रचना पुढीलप्रमाणे करता येते.

Subject  +  don't / doesn't / didn't  +  have courage  +  Infinitive

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
 • The driver didn't have courage to stop the car.

 • The driver daren't stop the car.

Ex. 2
 • I don't have courage to hurt her feelings.

 • I daren't hurt her feelings.

Ex. 3
 • My friend doesn't have courage to jump into the flooded river.

 • My friend daren't jump into the flooded river.

Ex. 4
 • I didn't have courage to face my father because of my low percentage of marks.

 • I daren't face my father because of my low percentage of marks.

Ex. 5
 • We didn't have courage to enter the classroom as we were late.

 • We daren't enter the classroom as we were late.

Ex. 6
 • The mice don't have courage to come out of the hole because of the cat in the kitchen.

 • The mice daren't come out of the hole because of the cat in the kitchen.

This article has been first posted on and last updated on by