Active Voice - want + infinitive


कर्तरी प्रयोग - want + क्रियापदाचे मूळरूपwant + infinitive या रचनेच्या वाक्यामधील Voice समजणे अधिक सोपे होण्यासाठी पुढील विषय आधी समजून घ्यावा –

want + infinitive या रचनेच्या वाक्यामधील Voice – विषय सूची
want + infinitive या रचनेच्या वाक्यामधील “Voice”

इंग्रजी व्याकरणामधील Active Voice (ऍक्टिव्ह वॉईस्) म्हणजे कर्तरी प्रयोग होय, तर Passive Voice (पॅसिव्ह वॉईस्) म्हणजे कर्मणी प्रयोग होय.

जेव्हा इंग्रजी वाक्यामध्ये want + infinitive अशी रचना वापरलेली असते, तेव्हा Active Voice च्या वाक्यामध्ये Subject ला जोडून want (वॉन्ट), wants (वॉन्ट्स) किंवा wanted (वॉन्टेड) यांपैकी एखादे Main Verb वापरलेले असते.

तसेच, या Main Verb ला जोडून Transitive (सकर्मक) असलेले Infinitive वापरलेले असते.

want + infinitive ची रचना

want + infinitive या रचनेच्या वाक्याचा Passive Voice करण्यासाठी ज्या Object ची आवश्यकता असते, ते Object हे नेहमी वाक्यातील Infinitive ला जोडून वापरलेले असते.

या वाक्याची रचना पुढीलप्रमाणे असते.

Subject + want / wants / wanted + Infinitive + Object
Passive Voice ची रचना करण्याचे नियम

want + infinitive या रचनेच्या Active Voice मधील वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १ (पहिले स्थान)

पहिल्या स्थानी वाक्याचा Subject आहे त्याच स्वरूपात लिहावा.

नियम २ (दुसरे स्थान)

दुसऱ्या स्थानी वाक्यातील Main Verb म्हणून वापरलेले want / wants / wanted आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

नियम ३ (तिसरे स्थान)

तिसऱ्या स्थानी Infinitive चे Object आहे त्याच स्वरूपात लिहावे.

नियम ४ (चौथे स्थान)

चौथ्या स्थानी to be लिहावे.

नियम ५ (पाचवे स्थान)

पाचव्या स्थानी Infinitive चे Past Participle म्हणजे तिसरे रूप लिहावे.

नियम ६ (सहावे स्थान)

सहाव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
Active Voice The prince wanted to know the secret of their happiness.
Passive Voice The prince wanted the secret of their happiness to be known.
Example 2
Active Voice The teacher wanted to put them to her test.
Passive Voice The teacher wanted them to be put to her test.
Example 3
Active Voice He wants to forget all the wars and victories.
Passive Voice He wants all the wars and victories to be forgotten.
Example 4
Active Voice My parents want to give me a wristwatch as a birthday gift.
Passive Voice My parents want me to be given a wristwatch as a birthday gift.
Example 5
Active Voice Raj wants to build his house in a modern style.
Passive Voice Raj wants his house to be built in a modern style.

This article has been first posted on and last updated on by