Change the Voice - Active and Passive


कर्तरी आणि कर्मणी प्रयोगनियम १

मराठीमध्ये Active Voice ला कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात आणि Passive Voice ला कर्मणी प्रयोग असे म्हणतात.

नियम २

Active Voice (कर्तरी प्रयोग)

इंग्रजी वाक्याच्या पहिल्या स्थानी वापरलेला Subject (कर्ता) हा वाक्यातील दुसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Verb ने सूचित होणारी क्रिया करत असतो.

जेव्हा वाक्याचा Subject (कर्ता) ही क्रिया करण्यामध्ये Active (सक्रीय) असतो, तेव्हा त्या वाक्याला Active Voice चे म्हणजेच कर्तरी प्रयोगाचे वाक्य असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ):
  • I bought a house.
  • मी एक घर विकत घेतले.

वरील वाक्यातील Subject म्हणून वापरलेले I हे Pronoun वाक्यातील To च्या Verb ने सूचित होणारी buy (विकत घेणे) ही क्रिया करण्यात Active (सक्रीय) आहे.

त्यामुळे हे वाक्य Active Voice म्हणजेच कर्तरी प्रयोगाचे समजावे.

नियम ३

Passive Voice (कर्मणी प्रयोग)

इंग्रजी वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Object ला कधीही Verb ने सूचित होणारी क्रिया करता येत नाही.

क्रिया करण्यात ते निष्क्रिय म्हणजेच Passive असते.

मात्र, जेव्हा वाक्यातील Passive असलेले Object वाक्याच्या पहिल्या स्थानी वापरलेले असते आणि वाक्याचा Subject वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी वापरलेला असतो, तेव्हा त्या वाक्याला Passive Voice म्हणजेच कर्मणी प्रयोगाचे वाक्य असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ):
  • A house was bought by me.
  • माझ्याकडून एक घर विकत घेतले गेले.

वरील वाक्यामध्ये house हे Common Noun खरंतर buy (विकत घेणे) या To च्या Verb चे Object आहे.

परंतु, ते वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी न वापरता वाक्याच्या पहिल्या स्थानी वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject हा वाक्याच्या पहिल्या स्थानी न वापरता by या Preposition ला जोडून वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी वापरण्यात आला आहे.

त्यामुळे हे वाक्य Passive Voice म्हणजेच कर्मणी प्रयोगाचे समजावे.

हा विषय समजून घेण्यासाठी त्याची विभागणी वाक्यांच्या प्रकारानुसार पुढीलप्रमाणे केलेली आहे.

First Kind based on Tenses

Simple Present Tense
(साधा वर्तमानकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Simple Past Tense
(साधा भूतकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Simple Future Tense
(साधा भविष्यकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Present Continuous Tense
(चालू वर्तमानकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Past Continuous Tense
(चालू भूतकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Present Perfect Tense
(पूर्ण वर्तमानकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Past Perfect Tense
(पूर्ण भूतकाळ)
Active Voice
Passive Voice
Future Perfect Tense
(पूर्ण भविष्यकाळ)
Active Voice
Passive Voice

Second Kind based on Imperative Sentence (आज्ञार्थी वाक्य)

Affrimative Sense
(होकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य)
Change the Voice
Negative Sense
(नकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य)
Change the Voice
with Intransitive Verb
(अकर्मक आज्ञार्थी वाक्य)
Change the Voice
with Let
(Let च्या रचनेचे आज्ञार्थी वाक्य)
Change the Voice

Third Kind having an Infinitive

want + infinitive
(want + क्रियापदाचे मूळरूप)
Change the Voice
have/has/had + infinitive
(have/has/had + क्रियापदाचे मूळरूप)
Change the Voice
Transitive Verb + infinitive
(सकर्मक क्रियापद + क्रियापदाचे मूळरूप)
Change the Voice
It + To be's Verb + noun + infinitive
(It + To be चे Verb + नाम + क्रियापदाचे मूळरूप)
Change the Voice

Fourth Kind having an Auxiliary Verb

Auxiliary Verb
(सहाय्यक क्रियापद)
Change the Voice

This article has been first posted on and last updated on by