इंग्रजी व्याकरणामध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे काही विशिष्ट (typical) प्रकारच्या रचना आहेत.

अशा काही रचनांबद्दल आपण इथे माहिती करून घेणार आहोत.

had better

एखाद्याने एखादी गोष्ट करणे हे चांगले किंवा बरे

Read More

feel like

एखादी गोष्ट करावीशी वाटणे

Read More

with a view to

एखादी गोष्ट करण्याच्या हेतूने

Read More

used to

accustomed to

एखाद्या गोष्टीची / एखादी गोष्ट करण्याची सवय असणे

Read More

It is ... of ... + Infinitive

It च्या Impersonal Subject ने सुरू होणारी रचना

Read More

daren't

daren't ची रचना

Read More

needn't

needn't ची रचना

Read More

going to

going to indicating Future Action

Read More

being

Being च्या रचनेचे Simple Sentence

Read More

Nominative Absolute Construction

Having च्या रचनेचे Simple Sentence

Read More

This article has been first posted on and last updated on by