नियम १

जेव्हा एखाद्या गोष्टीची आपल्याला सवय असते, तेव्हा ती सवय व्यक्त करण्याकरिता used to किंवा accustomed to च्या रचनेचा वापर केला जातो.

नियम २

ही रचना पुढील स्वरूपात वाक्यामध्ये वापरली जाते.

Subject   +   To be चे Verb   +   used to / accustomed to   +   Noun / Gerund

नियम ३

used to आणि accustomed to या दोन्हीही रचनांचा मराठी अर्थ सवय असणे असाच आहे.

त्यामुळे हा अर्थ व्यक्त करण्याकरिता या दोन्हीपैकी कोणतीही रचना वैकल्पिकरित्या (alternatively) वापरता येते.

नियम ४

ज्या गोष्टीची सवय आहे, हे दाखवायचे असते, ती गोष्ट to नंतर एखाद्या Noun किंवा Gerund च्या स्वरूपात लिहावी लागते.

नियम ५

used to / accustomed to ला जोडून त्याच्या आधी वाक्याच्या काळानुसार Present Tense / Past Tense / Future Tense चे To be चे Verb वापरलेले असते.

नियम ६

जेव्हा वाक्यातून सवय नसणे असा Negative (नकारार्थी) अर्थ निर्माण करावयाचा असतो, तेव्हा वाक्यातील To be च्या Verb ला not जोडावे.

Examples (उदाहरणार्थ)
Ex. 1
  • माझ्या लहानपणापासून मला चहाची सवय नाही.

  • I am not used to tea since my childhood.

  • I am not accustomed to tea since my childhood.

Ex. 2
  • अनेकांना पहाटे फिरायला जाण्याची सवय असते.

  • Many people are used to taking a walk in the early hours of the morning.

  • Many people are accustomed to taking a walk in the early hours of the morning.

Ex. 3
  • बंद खोलीत बसण्याची तिला सवय नव्हती.

  • She was not used to sitting in a closed room.

  • She was not accustomed to sitting in a closed room.

This article has been first posted on and last updated on by