Simple Preposition “up”

up (अप्) हे एक Simple Preposition आहे.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये up  चा उपयोग Preposition किंवा Adverb अशा दोन्हीही प्रकारे करता येतो.

जेव्हा up ला जोडून त्यानंतर एखादे Noun किंवा Pronoun वापरलेले असते, तेव्हा त्याला Preposition असे म्हणतात.

मात्र, जेव्हा up हे एखाद्या To च्या Verb ला जोडून वापरलेले असते आणि त्याला कोणतेही Noun किंवा Pronoun जोडलेले नसते, तेव्हा त्याचा उपयोग वाक्यामध्ये Adverb म्हणून केलेला असतो.

Simple Preposition म्हणून वापरताना इंग्रजी व्याकरणामध्ये up चा उपयोग पुढील अर्थाने केला जातो.

up = वर (उर्ध्वगामी गतिवाचक)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • They were walking up the hill.
  • ते टेकडीवर चढून जात होते.
Example 2
  • The hot-air balloon is up in the air.
  • गरम हवेचा फुगा हवेत वर (वरच्या दिशेने) आहे.
Example 3
  • The books are kept up in closet.
  • पुस्तके वरच्या फडताळात ठेवलेली आहेत.

This article has been first posted on and last updated on by