Participle in English Grammar

Participle (पार्टिसिपल्) म्हणजे धातुसाधित विशेषण होय.

To च्या Verb पासून तयार होणाऱ्या Adjective ला Participle असे म्हणतात.

क्रियापदाच्या मूळरूपाला मराठी व्याकरणामध्ये धातू असेही म्हटले जाते. त्यावरून धातुसाधित ही संज्ञा निर्माण झालेली आहे.

इंग्रजी व्याकरणातील Participles ची विभागणी पुढीलप्रमाणे दोन प्रकारांत केलेली आहे.

Present Participle

Present Participle (प्रेझेंट पार्टिसिपल्) म्हणजे वर्तमानकालवाचक धातुसाधित होय.

Present Participle चा संबंध एखाद्या Noun शी जोडलेला असतो.

Read more about Present Participle
Past Participle

Past Participle (पास्ट पार्टिसिपल्) म्हणजे भूतकालवाचक धातुसाधित होय.

Past Participle च्या रचनेला Passive Voice म्हणजेच कर्मणी प्रयोगाचे स्वरूप असते.

Read more about Past Participle

This article has been first posted on and last updated on by