Analysis of Complex Sentence – विषय सूची

Analysis of Complex Sentence आणि Noun Clause हे विषय आधी समजून घ्यावेत, जेणेकरून Noun Clause as Complement of Verb समजून घेणे अधिक सोपे होईल.

Noun Clause as Complement of Verb

इंग्रजी व्याकरणातील Complex Sentence (कॉम्प्लेक्स सेन्टेन्स) मध्ये जे गौणवाक्य noun म्हणून वापरलेले असते, त्याला Noun Clause (नाऊन क्लॉज्) म्हणजेच नामवाचक गौणवाक्य असे म्हणतात.

अशा Noun Clause चा उपयोग वाक्यामध्ये जेव्हा एखाद्या to be च्या verb ला जोडून केलेला असतो, तेव्हा त्या Noun Clause ला Noun Clause as Complement of Verb (नाऊन क्लॉज् ऍज् कॉम्प्लिमेंट ऑफ व्हर्ब) म्हणजेच नामवाचक गौणवाक्य (क्रियापदाचे पूरक) असे म्हणतात.

‘Main Clause’ आणि ‘Subordinating Clause’

Complex Sentence मधील दोन वेगवेगळी वाक्ये एकत्र जोडण्यासाठी एखाद्या Subordinating Conjunction चा उपयोग केलेला असतो.

अशा वाक्यातील Subordinating Conjunction ने सुरू होणाऱ्या वाक्याला गौणवाक्य असे म्हणतात, तर दुसऱ्या वाक्याला मुख्यवाक्य असे म्हणतात.

गौणवाक्याला इंग्रजी व्याकरणामध्ये Subordinating Clause (सबॉर्डिनेटिंग् क्लॉज्) असे म्हणतात.

तसेच, मुख्यवाक्याला इंग्रजी व्याकरणामध्ये Main Clause (मेन क्लॉज्) किंवा Principal Clause (प्रिन्सिपल क्लॉज्) असे म्हणतात.

Noun Clause as Complement of Verb ची रचना

Noun Clause as Complement of Verb ची रचना नेहमी एखाद्या Complex Sentence मध्ये वापरलेली असते.

या रचनेत Subordinating Conjunction पासूनच्या Subordinating Clause चा संबंध Main Clause मधील to be च्या verb शी असतो.

यांमध्ये, am / is / are यांपैकी एखादे Present Tense चे to be चे verb किंवा was / were यांपैकी एखादे Past Tense चे to be चे verb किंवा shall be / will be यांपैकी एखादे Future Tense चे to be चे verb वापरलेले असते.

तसेच, या संपूर्ण Subordinating Clause ला त्या to be च्या verb चे Complement समजले जाते.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • My belief is that he will not come.
 • Main Clause  My belief is
 • Subordinating Clause  that he will not come
 • Noun Clause as Complement of the Verb ‘is’ in the Main Clause
Example 2
 • Her constant prayer was that the child might live.
 • Main Clause  Her constant prayer was
 • Subordinating Clause  that the child might live
 • Noun Clause as Complement of the Verb ‘was’ in the Main Clause
Example 3
 • Their request will be that they will be allowed to resign.
 • Main Clause  Their request will be
 • Subordinating Clause  that they will be allowed to resign
 • Noun Clause as Complement of the Verb ‘will be’ in the Main Clause
Example 4
 • This is where I live.
 • Main Clause  This is
 • Subordinating Clause  where I live
 • Noun Clause as Complement of the Verb ‘is’ in the Main Clause
Example 5
 • Life is what we make it.
 • Main Clause  Life is
 • Subordinating Clause  what we make it
 • Noun Clause as Complement of the Verb ‘is’ in the Main Clause
Example 6
 • That was why I didn't come.
 • Main Clause  That was
 • Subordinating Clause  why we didn't come
 • Noun Clause as Complement of the Verb ‘was’ in the Main Clause

This article has been first posted on and last updated on by